Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Ngày cập nhật 16/03/2023

Để bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các quy định tại Nghị định số 104/CP. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn:

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị định số 104/CP, định danh điện tử, 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công dân. Bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải in, dán và niêm yết công khai các bảng hướng dẫn, tuyên truyền về 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân, định danh điện tử; hướng dẫn tra cứu thông tin công dân trên Cổng dịch vụ công (tải tài liệu hướng dẫn tại đường dẫn https://tailieuhuongdan.dean06.vn/). Bố trí cán bộ hướng dẫn, cài đặt kích hoạt định danh điện tử mức độ 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

b) Chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo đúng quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/CP khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến thông tin công dân tại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Tuyệt đối không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Thông báo số định danh cá nhân khi đủ thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; khẩn trương trang bị đủ thiết bị đọc thông tin trên thẻ Căn cước công dân.

c) Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của đơn vị, địa phương mình gửi về Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh (qua địa chỉ thư điện tử công vụ dttm@thuathienhue.gov.vn và pc06.ca@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 17/3/2023 để thành lập đường dây nóng toàn tỉnh trong tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân về thực hiện các quy định của Nghị định số 104/CP khi công dân gọi điện thoại hoặc phản ánh qua Hue-S.

d) Các đơn vị, địa phương có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến thông tin cư trú được quy định tại Nghị định số 104/CP khẩn trương tổ chức tự kiểm tra, chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện (nếu có).

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát việc triển khai áp dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 06/3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh, nhất là tại Bộ phận một cửa các cấp, các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính (Ngân hàng, Điện lực...). Hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh trước ngày 31/3/2023.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân, đơn vị trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính có yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung các giấy tờ ngoài quy định của thủ tục hành chính hoặc bổ sung các loại giấy tờ mà có thể sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư để xác định nơi cư trú của công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.452.671
Truy câp hiện tại 1.826