Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Quảng Điền năm 2024. Theo đó, năm 2024 UBND huyện Quảng Điền có nhu cầu tiếp nhận: 13 giáo viên Mầm non và 07 giáo viên Tiểu học.

 

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75 đường Nguyễn Vịnh, tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

2. Thời gian và quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND huyện sẽ thực hiện nhận hồ sơ, thực hiện xét thuyên chuyển từ ngày 10/01/2024; việc xét chuyển tiến hành theo từng tháng và có thể kết thúc nếu đã hoàn thành chỉ tiêu xét chuyển nêu trên, cụ thể:

- Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

- Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kiểm tra hồ sơ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

- Từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng: Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp kết quả, trình UBND huyện xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về công tác.

b) Tiếp nhận giáo viên từ UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sau khi Sở Nội vụ có văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho giáo viên được tiếp nhận.

(Thông tin chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm: