Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S
Ngày cập nhật 22/02/2023

Với mong muốn giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình hình học tập của học sinh, Hue-S đã tích hợp chức năng “Giáo dục đào tạo” trên ứng dụng Hue-S. 

Từ đó, có thể tra cứu các thông tin về Thời khóa biểu số, Kết quả học tập, Thông tin học sinh, Thông tin kết nối giáo viên, Xin phép vắng trực tuyến, Hỏi đáp kết nối nhà trường phụ huynh và học sinh, Học bạ điện tử, Nộp học phí điện tử. Qua đó tạo kênh liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; góp phần làm thay đổi cả trong công tác quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Phụ huynh chỉ cần đăng ký số điện thoại và số CMND/CCCD thì sẽ tra cứu được thông tin của con tại trường học, đồng thời giảm thiểu vấn đề về sổ sách cho phụ huynh và giáo viên. Mọi hoạt động tương tác giữa phụ huynh với nhà trường đều thông qua môi trường mạng.
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.729
Truy câp hiện tại 8.861