Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 02/2022
Ngày cập nhật 03/03/2022

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 02/2022 (từ ngày 26/01/2022 đến ngày 25/02/2022) như sau:

1.    Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

719

 

 

607

598

9

112

101

11

 

1

Chứng thực

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

2

Đất đai

399

0

0

295

291

4

104

93

11

 

3

Thi đua - Khen thưởng

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

4

Hộ tịch

10

0

0

10

7

3

0

0

0

 

5

Giao dịch bảo đảm

127

0

0

122

120

2

5

5

0

 

6

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

10

0

0

10

10

0

0

0

0

 

7

Người có công

4

0

0

3

3

0

1

1

0

 

8

Bảo trợ xã hội

108

0

0

108

108

0

0

0

0

 

9

Quy hoạch

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

10

Hoạt động xây dựng

6

0

0

6

6

0

0

0

0

 

11

Việc làm

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

12

Lưu thông hàng hóa

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

14

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

15

Tài chính đầu tư

9

0

0

9

9

0

0

0

0

 

16

Đầu tư xây dựng

2

0

0

0

0

0

2

2

0

 

17

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

17

0

0

17

17

0

0

0

0

 

18

Lĩnh vực giáo dục trung học

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

2.    Tình hình hoạt động và phối hợp giải quyết hồ sơ

- Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết. Trong tháng, Trung tâm đã tích cực đôn đốc, nhắc nhỡ cũng như phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết hồ sơ đảm bảo theo đúng thời gian. Tuy vậy, trong quá trình giải quyết hồ sơ trễ hẹn khá cao.

- Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt việc hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

- Bộ phận Hành chính - Số hóa đã thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ; 100% hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm được số hóa đầy đủ, đúng thành phần, danh mục hồ sơ.

- Bộ phận thu phí, lệ phí đã triển khai hướng dẫn công dân thực hiện thu phí không dùng tiền mặt, trong tháng đã thu được 219/271 hồ sơ phát sinh có thu phí, lệ phí, chiếm tỷ lệ 81%; Hướng dẫn, hỗ trợ công dân thanh toán thuế, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia… Trong tháng có 21 hồ sơ thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia.

- Đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm, thường xuyên nhắc nhỡ, yêu cầu công dân, tổ chức thực hiện đúng phương châm “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bắt buộc quét mã QR trước khi đến giao dịch, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

- Việc ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn, đặc biệt là các hồ sơ trễ hẹn do sự chủ quan của cơ quan chuyên môn vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, mặc dù Trung tâm thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 02/2022, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 20 lượt và lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 02 lượt, ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 35 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 02 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 02/2022: có 9/607 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,48%.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định, xử lý dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, hồ sơ trễ hẹn,… xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm, tránh tình trạng hồ sơ giấy đã xử lý đúng hẹn nhưng trên hệ thống phần mềm trễ hẹn hồ sơ.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc việc ban hành thư xin lỗi theo quy định đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nhiều.

- Đề nghị các cơ quan chỉ đạo thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính liên quan để báo cáo, đề xuất hướng giải quyết đối với những vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua (các trường hợp bổ sung hồ sơ; xác minh hồ sơ,…..), để Trung tâm tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

- Đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức được điều động đến Trung tâm làm việc đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà cho công dân, tổ chức. Trường hợp công chức phải tham gia các đoàn kiểm tra, các đợt tập huấn, đề nghị các cơ quan quan tâm bố trí công chức dự phòng đến tiếp nhận thay.

Trung tâm Hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.693.043
Truy câp hiện tại 4.551