Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công điện về tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy
Ngày cập nhật 04/06/2024

Ngày 31/5/2024, đồng chí Lê Ngọc Bảo-Chủ tịch UBND huyện đã ký, ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND, theo đó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, lĩnh vực phụ trách triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Tiếp tục rà soát và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

- Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu 100% các cơ sở còn tồn tại, vi phạm, hoàn thành việc khắc phục các tồn tại vi phạm trước ngày 20/6/2024. Trong đó, phải có giải pháp quản lý, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện của các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC; định kỳ hàng tuần (ngày thứ 5) báo cáo tiến độ khắc phục về Công an huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

2. Công an huyện

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra, kiến nghị và có ngay các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các nhà cho thuê trọ, cơ sở lưu trú khác; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở có cháy nổ cao (theo phân cấp quản lý) hoàn thành trước ngày 20/6/2024. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn huyện trong dịp nắng nóng.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp hướng dẫn, yêu cầu 100% các cơ sở còn tồn tại, vi phạm, hoàn thành việc khắc phục các tồn tại vi phạm trước ngày 20/6/2024. Trong đó, phải có giải pháp quản lý, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện của các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC; định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ khắc phục về UBND huyện.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan, ban, ngành có liên quan tiến hành rà soát các quy định của pháp luật và điều kiện về PCCC liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ để tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2024.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Tiếp tục tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng theo phân cấp; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền, chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, không phép nhất là đối với các loại hình nhà trọ, nhà ở cho thuê trọ; trả lời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình cơ sở thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (nhất là nhà trọ, nhà ở chuyển đổi công năng,…).

4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Công an huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát hiểm, thoát nạn.

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

Chỉ đạo quyết liệt các cơ sở, hộ gia đình, người dân có ngay các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; giảm mật độ người thường xuyên làm việc, mật độ dễ cháy trong cơ sở, hộ gia đình,…; đồng thời chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng và chủ động phương án chữa cháy, thoát nạn để bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 52, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra, kiến nghị và có ngay các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các chung cư, nhà cho thuê trọ, ký túc xá, cơ sở lưu trú khác; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó, lưu ý việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở cho thuê, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao,…; hoàn thành công tác kiểm tra và báo cáo về Công an huyện trước ngày 20/6/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về PCCC theo địa bàn, phân cấp quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH. Trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở thuộc phụ lục IV, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ (cơ sở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao,…) để kịp thời chấn chỉnh, phát hiện, kiến nghị và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở có vi phạm về PCCC; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 20/6/2024.

UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nếu thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để đơn vị, cơ sở, địa bàn được phân công quản lý xảy ra cháy, nổ phức tạp. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 7.218