Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kê hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện; đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa –xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2030, có 95/95 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cấp quốc giavà 04 di tích lịch sử cấp tỉnh. Giai đoạn 2026-2030: Bảo quản, tu bổ phục hồi 01 cấp quốc gia; 02 di di tích cấp tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị và 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Hàng năm kiểm kê hiện vật tại các di tích, đảm bảo bảo quản tốt và tránh mất cắp các hiện vật có giá trị.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắcnhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của huyện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Nguyễn Chí Thanh, các phòng đọc cơ sở, tủ sách ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.Nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các điểm luyện tập thể thao cho Nhân dân tại Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.    

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống người dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa như Bài Chòi, Hò Bả Trạo, Múa Náp...

g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiênphát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, lễ hội.

- Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

- Tiếp tục triển khaiNghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóagiai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu là cơ hộigiới thiệu tiềm năng văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa

 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóađáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, Nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao, Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm tham mưu báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền các nội dungtại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trên phương tiện Đài truyền thanh huyện và hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDhuyện triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

5. PhòngTài chính-Kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Kê hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện; đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa –xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2030, có 95/95 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cấp quốc giavà 04 di tích lịch sử cấp tỉnh. Giai đoạn 2026-2030: Bảo quản, tu bổ phục hồi 01 cấp quốc gia; 02 di di tích cấp tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị và 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Hàng năm kiểm kê hiện vật tại các di tích, đảm bảo bảo quản tốt và tránh mất cắp các hiện vật có giá trị.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắcnhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của huyện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Nguyễn Chí Thanh, các phòng đọc cơ sở, tủ sách ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.Nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các điểm luyện tập thể thao cho Nhân dân tại Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.    

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống người dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa như Bài Chòi, Hò Bả Trạo, Múa Náp...

g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiênphát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, lễ hội.

- Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

- Tiếp tục triển khaiNghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóagiai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu là cơ hộigiới thiệu tiềm năng văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa

 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóađáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, Nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao, Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm tham mưu báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền các nội dungtại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trên phương tiện Đài truyền thanh huyện và hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDhuyện triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

5. PhòngTài chính-Kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Kê hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện; đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa –xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2030, có 95/95 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cấp quốc giavà 04 di tích lịch sử cấp tỉnh. Giai đoạn 2026-2030: Bảo quản, tu bổ phục hồi 01 cấp quốc gia; 02 di di tích cấp tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị và 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Hàng năm kiểm kê hiện vật tại các di tích, đảm bảo bảo quản tốt và tránh mất cắp các hiện vật có giá trị.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắcnhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của huyện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Nguyễn Chí Thanh, các phòng đọc cơ sở, tủ sách ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.Nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các điểm luyện tập thể thao cho Nhân dân tại Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.    

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống người dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa như Bài Chòi, Hò Bả Trạo, Múa Náp...

g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiênphát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, lễ hội.

- Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

- Tiếp tục triển khaiNghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóagiai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu là cơ hộigiới thiệu tiềm năng văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa

 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóađáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, Nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao, Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm tham mưu báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền các nội dungtại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trên phương tiện Đài truyền thanh huyện và hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDhuyện triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

5. PhòngTài chính-Kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Kê hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện; đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa –xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2030, có 95/95 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cấp quốc giavà 04 di tích lịch sử cấp tỉnh. Giai đoạn 2026-2030: Bảo quản, tu bổ phục hồi 01 cấp quốc gia; 02 di di tích cấp tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị và 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Hàng năm kiểm kê hiện vật tại các di tích, đảm bảo bảo quản tốt và tránh mất cắp các hiện vật có giá trị.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắcnhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của huyện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Nguyễn Chí Thanh, các phòng đọc cơ sở, tủ sách ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.Nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các điểm luyện tập thể thao cho Nhân dân tại Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.    

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống người dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa như Bài Chòi, Hò Bả Trạo, Múa Náp...

g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiênphát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, lễ hội.

- Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

- Tiếp tục triển khaiNghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóagiai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu là cơ hộigiới thiệu tiềm năng văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa

 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóađáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, Nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao, Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm tham mưu báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền các nội dungtại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trên phương tiện Đài truyền thanh huyện và hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDhuyện triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

5. PhòngTài chính-Kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Kê hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện; đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa –xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2030, có 95/95 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cấp quốc giavà 04 di tích lịch sử cấp tỉnh. Giai đoạn 2026-2030: Bảo quản, tu bổ phục hồi 01 cấp quốc gia; 02 di di tích cấp tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị và 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Hàng năm kiểm kê hiện vật tại các di tích, đảm bảo bảo quản tốt và tránh mất cắp các hiện vật có giá trị.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắcnhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của huyện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Nguyễn Chí Thanh, các phòng đọc cơ sở, tủ sách ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.Nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các điểm luyện tập thể thao cho Nhân dân tại Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.    

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống người dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa như Bài Chòi, Hò Bả Trạo, Múa Náp...

g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiênphát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, lễ hội.

- Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

- Tiếp tục triển khaiNghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóagiai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu là cơ hộigiới thiệu tiềm năng văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa

 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóađáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, Nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao, Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm tham mưu báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền các nội dungtại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trên phương tiện Đài truyền thanh huyện và hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDhuyện triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

5. PhòngTài chính-Kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Kê hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện; đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa –xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2030, có 95/95 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cấp quốc giavà 04 di tích lịch sử cấp tỉnh. Giai đoạn 2026-2030: Bảo quản, tu bổ phục hồi 01 cấp quốc gia; 02 di di tích cấp tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị và 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Hàng năm kiểm kê hiện vật tại các di tích, đảm bảo bảo quản tốt và tránh mất cắp các hiện vật có giá trị.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắcnhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của huyện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Nguyễn Chí Thanh, các phòng đọc cơ sở, tủ sách ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.Nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các điểm luyện tập thể thao cho Nhân dân tại Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.    

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống người dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa như Bài Chòi, Hò Bả Trạo, Múa Náp...

g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiênphát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, lễ hội.

- Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

- Tiếp tục triển khaiNghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóagiai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu là cơ hộigiới thiệu tiềm năng văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa

 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóađáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, Nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao, Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm tham mưu báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền các nội dungtại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trên phương tiện Đài truyền thanh huyện và hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDhuyện triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

5. PhòngTài chính-Kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Kê hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện; đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa –xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2030, có 95/95 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cấp quốc giavà 04 di tích lịch sử cấp tỉnh. Giai đoạn 2026-2030: Bảo quản, tu bổ phục hồi 01 cấp quốc gia; 02 di di tích cấp tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị và 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. 100% các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Hàng năm kiểm kê hiện vật tại các di tích, đảm bảo bảo quản tốt và tránh mất cắp các hiện vật có giá trị.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắcnhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của huyện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Nguyễn Chí Thanh, các phòng đọc cơ sở, tủ sách ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.Nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, các điểm luyện tập thể thao cho Nhân dân tại Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.    

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống người dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa như Bài Chòi, Hò Bả Trạo, Múa Náp...

g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiênphát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, lễ hội.

- Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

- Tiếp tục triển khaiNghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóagiai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu là cơ hộigiới thiệu tiềm năng văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa

 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóađáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, Nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao, Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm tham mưu báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Tuyên truyền các nội dungtại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trên phương tiện Đài truyền thanh huyện và hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDhuyện triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

5. PhòngTài chính-Kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.838.304
Truy câp hiện tại 2.621