Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn kiểm tra 1779 hoàn thành công tác kiểm tra CCHC năm 2023
Ngày cập nhật 05/10/2023
Đoàn kiểm tra 1779 kiểm tra CCHC tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xác định công tác kiểm tra cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2023 về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/01/2023 về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2023. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC, thực hiện ý kiến chỉ đạo, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 phân công Trưởng phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC huyện làm thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ ngày 15/8/2023 đến ngày 26/9/2023 Đoàn kiểm tra 1779 đã tiến hành kiểm tra đối với 04/11 UBND xã, gồm: Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Ngạn; 04/11 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đoàn kiểm tra 1779 kiểm tra CCHC tại UBND xã Quảng Thái

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra 1779 ghi nhận một số kết quả nổi bậc trong công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương: Đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị; quan tâm tổ chức tự kiểm tra về CCHC và kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức; phương thức tuyên truyền về CCHC ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả. UBND các xã đã quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại được khang trang và trang cấp trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu công việc; thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức cập nhật kịp thời và triển khai niêm yết danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng quy định. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý hành chính nhà nước để nâng cao trình độ và năng lực giải quyết công việc. Việc chi chế độ, chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức được thực hiện đảm bảo theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 được thực hiện đầy đủ. Văn bản ban hành được thực hiện ký số cơ bản đầy đủ. Đã tăng cường tổ chức triển khai, quán triệt về kỷ luật kỷ cương hành chính, thông qua các cuộc giao ban, hội nghị. Thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đảm bảo theo thời gian quy định với tỷ lệ giải quyết thủ tục trước hạn, đúng hạn đạt trên 98% và hồ sơ trực tuyến đạt trên 60%; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát để đồng bộ các danh mục TTHC; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giao dịch TTHC ngày càng nâng lên. Sổ theo dõi và phiếu tiếp nhận hồ sơ được cập nhập khá đầy đủ; thực hiện khá nghiêm túc việc xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC. Chế độ thông tin, báo cáo về CCHC, kiểm soát TTHC được thực hiện đảm bảo, kịp thời. Thực hiện khá nghiêm túc việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động tại đơn vị. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao trên phần mềm cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Đoàn kiểm tra 1779 kiểm tra CCHC tại UBND xã Quảng Phú

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra 1779 cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Chưa quan tâm ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác CCHC để lãnh chỉ đạo tại địa phương; chưa kịp thời ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và góp phần nâng cao chỉ số trong năm 2023. Một số văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành chưa đảm bảo quy định, còn sai sót về mặc thể thức, căn cứ ban hành chưa đảm bảo. Công tác rà soát, để kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các TTHC chưa được quan tâm đúng mức. Một số TTHC chưa được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Hệ thống Xử lý dịch vụ công tập trung; chế độ báo cáo của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại còn thiếu kịp thời; vẫn có tình trạng hướng dẫn quyết TTHC cho người dân không bằng văn bản; một số thủ tục còn nhận thêm hồ sơ ngoài thành phần theo quy định. Chế độ họp Ban Chỉ đạo ISO và công tác đánh giá chưa được quan tâm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tuy đã hoàn thành nhưng tình trạng trễ hạn vẫn còn khá cao.

Đoàn kiểm tra 1779 kiểm tra CCHC tại UBND xã Quảng Vinh

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra 1779 kiến nghị: Các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương rà soát các công việc đã triển khai thực hiện theo các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC đã ban hành, qua đó xác định những hạn chế, thiếu sót để tập trung khắc phục nhằm chuẩn bị tốt cho việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực của công tác CCHC ở địa phương, quan tâm việc xây dựng nghị quyết chuyên đề về CCHC của cấp ủy, giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã; phát huy hơn nữa vai trò của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác CCHC. Rà soát, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhưng chưa đảm bảo thể thức, nội dung. Tiếp tục quan tâm phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư… Tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về công tác CCHC, nhất là về TTHC, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại, ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức. Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng vị trí việc làm; bố trí cán bộ, công chức tiếp cận vị trí công việc hợp lý khi có thay đổi về chức danh hoặc nhân sự có biến động. Tiếp tục bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của huyện để cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt. Quan tâm phối hợp rà soát xây dựng Đề án vị trí việc làm theo thông tư hướng dẫn của các bộ, ban ngành liên quan. Tiếp tục cập nhật đầy đủ các trường thông tin còn thiếu trên phần mềm nhân sự để đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Sở Nội vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức xử lý công việc trên phần mềm Trang điều hành tác nghiệp đa cấp hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trễ hạn, tồn đọng công việc, đảm bảo 100% văn bản đi phải được ký số ban hành (trừ văn bản mật). Tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, công chức và người dân cài đặt và sử dụng có hiệu quả các phầm mềm tiện ích như: VssID, VneID, Hue-S, Bác sỹ cho mọi nhà, Báo cháy 114, phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt... để góp phần thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và của huyện; thực hiện cài đặt phần mềm BKAV-Endpoint đảm bảo tỷ lệ 100% để bảo vệ máy tính được an toàn thông tin. Quan tâm phối hợp với các cơ quan liên quan đưa sản phẩm chủ lực của địa phương lên quảng bá trên sàn thương mại điện tử. Thường xuyên quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện. Đẩy mạnh các hoạt động rà soát TTHC để  kiến nghị cắt giảm các loại giấy, đơn giản hóa đối với các TTHC không phù hợp. Thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống Xử lý dịch vụ công tập trung của tỉnh; tuyệt đối không nhận quá thành phần hồ sơ theo quy định, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải được thực hiện bằng văn bản và cập nhật đầy đủ các mẫu phiếu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những tiện ích của dịch vụ công; chỉ đạo cán bộ, công chức tăng cường hướng dẫn người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến. Tiếp tục triển khai việc rà soát các quy trình nội bộ, các quy trình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tổ chức đánh giá nội bộ, công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để áp dụng. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hạn chế tối đa tình trạng trễ hạn.

Đoàn kiểm tra 1779 kiểm tra CCHC tại UBND xã Quảng Ngạn

Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, Đoàn kiểm tra 1779 đã ban hành Báo cáo số 11/BC-ĐKT1779 báo cáo UBND huyện./.

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.014.511
Truy câp hiện tại 6.121