Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện tại phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024
Ngày cập nhật 02/05/2024

Ngày 24/4/2024, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) huyện đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo CCHC để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC huyện. Sau khi nghe Phòng Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC quý I; triển khai một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác CCHC của huyện quý II và các quý tiếp theo trong năm 2024; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC huyện. Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với các nội dung, tiêu chí phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2024 của UBND huyện chưa triển khai thực hiện:

- Về kế hoạch đối thoại của lãnh đạo UBND huyện với người dân: Giao trách nhiệm Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND xã Quảng Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện kế hoạch đối thoại với người dân liên quan đến chủ đề du lịch tại đầm phá Tam Giang, trong phạm vi địa bàn xã Quảng Lợi. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

- Về kế hoạch đối thoại của lãnh đạo UBND huyện với doanh nghiệp: Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện kế hoạch đối thoại với doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

2. Về triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với quá trình giao dịch giải quyết thủ tục hành chính để xác định mức độ hài lòng đối với UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên phần mềm Hue-S:

- Điều tra khảo sát hài lòng đối với UBND cấp huyện: Giao trách nhiệm Trung tâm Hành chính công huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn người dân thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm Hue-S ngay sau khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thành đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiến độ theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND huyện. Đồng thời, hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu.

- Điều tra khảo sát hài lòng đối với UBND cấp xã: Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn triển khai, hướng dẫn người dân thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm Hue-S ngay sau khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thành đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiến độ theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND huyện.

3. Về nội dung dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2024:

Cơ bản thống nhất các nội dung do Phòng Nội vụ chủ trì soạn thảo, tuy nhiên cần điều chỉnh một số nội dung sau:

- Tiêu chí thực hiện ý kiến chỉ đạo (YKCĐ) của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao: Chỉ tính điểm đối với các YKCĐ hoàn thành đúng hạn, không tính điểm đối với các YKCĐ đã hoàn thành nhưng quá hạn. Số lượng YKCĐ thực hiện phân thành hai mức (trên 100 YKCĐ và dưới 100 YKCĐ) để thực hiện thẩm định, chấm điểm tương ứng.

- Đối với nội dung cải cách thế chế: Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng xây dựng tiêu chí đánh giá tỷ lệ tham dự của các cơ quan chuyên môn theo thành phần mời, triệu tập tại các hội nghị triển khai các văn bản do Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.599