Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) năm 2024
Ngày cập nhật 24/01/2024

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, góp phần nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong năm 2024, ngày 22/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ CCHC góp phần hoàn thành có hiệu quả Kế hoạch CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện năm 2024, Kế hoạch CCHC 5 năm giai đoạn 2021 - 2026 của huyện.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung chấm điểm chỉ số CCHC theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Có giải pháp khắc phục kịp thời các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa trong đánh giá chỉ số CCHC năm 2023 của huyện góp phần nâng cao chỉ số CCHC, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sụ phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của đơn vị, địa phương.

- Phát huy tác động tích cực của công tác CCHC đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phấn đấu duy trì chỉ số CCHC năm 2024 nằm trong vị trí các địa phương dẫn đầu của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023

1.1.  Kết quả chung

Kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC năm 2023, UBND huyện Quảng Điền đạt 85,77/98,5 điểm, xếp loại tốt, đứng vị trí thứ 2/9 khối huyện, thị xã, thành phố. Trong đó:

- Nhóm tự đánh giá trên 8 lĩnh vực đạt 56,7/63,5 điểm, có 03 tiêu chí không phát sinh nhiệm vụ (1,5 điểm), gồm: Tiêu chí 4.3.2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp, phân quyền cho các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã; tiêu chí 4.3.3. Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; tiêu chí 5.3.2. Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Nhóm điều tra xã hội học, gồm: Năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) đạt 7,02/10 điểm; đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) đạt 13,55/15 điểm.

- Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh: 8,5/10 điểm.

1.2. Hạn chế, khuyết điểm

- Một số tiêu chí thành phần điểm thấp so với điểm tối đa, mặc dù có tài liệu kiểm chứng nhưng tiến độ thực hiện chậm so với yêu cầu của tỉnh hoặc giải trình chưa đảm bảo yêu cầu, chưa thuyết phục.

- Một số tiêu chí thành phần không đạt điểm do các nội dung triển khai thực hiện chưa đảm bảo, văn bản ban hành chưa trùng khớp với thời gian ban hành văn bản điện tử.

- Quy trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có lúc chưa đảm bảo theo quy định.

- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn so với quy định chưa đảm bảo.

- Tình trạng vi phạm chính sách dân số của cán bộ, công chức vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa đạt so với yêu cầu như: Mức độ thu hút đầu tư; mức độ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND cấp huyện và UBND tỉnh giao.

1.3. Điểm số cụ thể các lĩnh vực như sau

1.3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 7,75/9,5 điểm

- Tiêu chí đạt điểm:

+ Tiêu chí 1.1. Ban hành kế hoạch CCHC đạt 2/2 điểm. UBND huyện đã ban hành kế hoạch trước ngày 05/01/2023, xác định đầy đủ các nhiệm vụ trong công tác CCHC nhà nước trên 6 lĩnh vực, có phân công nhiệm vụ cho các ngành, có xác định sản phẩm đầu ra, thời gian hoàn thành. Việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC đạt 100% (33/33 nhiệm vụ).

+ Tiêu chí 1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định (04 báo cáo công tác CCHC).

+ Tiêu chí 1.3. Công tác kiểm tra CCHC đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC đúng thời gian quy định; thực hiện kiểm tra đảm bảo trên 30% các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã. Qúa trình kiểm tra có đầy đủ biên bản, thông báo kết luận và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện trong quá trình kiểm tra trên 70%.

+ Tiêu chí 1.4. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC đạt 1,5/1,5 điểm. UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC, hoàn thành 100% các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch tuyên truyền CCHC; tỷ lệ CBCVC tham gia Hội thi trực tuyến công tác CCHC đạt 94,4%.

- Tiêu chí mất điểm:

+ Tiêu chí 1.5. Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC đạt 1/2 điểm, do trong năm chỉ có 01 sáng kiến liên quan đến công tác CCHC (Mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện).

+ Tiêu chí 1.6. Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đạt 0,75/1 điểm, lý do: Trong năm 2023, UBND huyện thực hiện một số  ý kiến chỉ đạo hoàn thành nhưng còn trễ hạn.

+ Tiêu chí 1.7. Đối thoại của lãnh đạo UBND cấp huyện với người dân, doanh nghiệp đạt 0,5/1 điểm, lý do: Kế hoạch đối thoại với người dân ban hành chậm, ngày ban hành và ngày ký số văn bản chưa trùng khớp.

1.3.2. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại UBND cấp huyện đạt tối đa 4,5/4,5 điểm

+ Tiêu chí 2.1. Theo dõi thi hành pháp luật đạt 1,5/1,5 điểm. UBND huyện đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện điều tra khảo sát, thi hành pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo theo thời gian quy định.

+ Tiêu chí 2.2. Thực hiện công bố văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã ban hành quyết định công bố văn bản hết hiệu, ngưng hiệu lực năm 2022 đảm bảo thời gian quy định trước 30/01/2023.

+ Tiêu chí 2.3. Xử lý VBQPPL sau rà soát đạt 1/1 điểm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch và báo cáo kết quả xây dựng, kiểm tra rà soát VBQPPL năm 2023 đảm bảo yêu cầu.

+ Tiêu chí 2.3. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã xử lý, khắc phục kết luận kiểm tra theo kết luận của Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp về kiểm tra VBQPPL tại địa phương đảm bảo theo yêu cầu.

1.3.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt 12,44/13 điểm

- Tiêu chí đạt điểm:

+ Tiêu chí 3.1. Thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đạt 2/2 điểm. UBND huyện đã ban hành kế hoạch, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 đảm bảo theo quy định; thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý UBND huyện đầy đủ, kịp thời, rà soát đánh giá 03 TTHC thuộc 02 lĩnh vực theo yêu cầu tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh; ngoài ra UBND huyện đã chỉ đạo các ngành tiến hành rà soát 05 TTHC, TTHC nội bộ đột xuất.

+ Tiêu chí 3.2. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ đạt 2,5/2,5 điểm. UBND huyện đã công khai 100% TTHC bằng hình thức niêm yết tại Trung tâm Hành chính công huyện và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử huyện; 100% hồ sơ đã được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Trang thông tin điện tử huyện, trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Tiêu chí 3.5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã cập nhật địa chỉ tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC (theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP) công khai tại Trung tâm Hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện. Trong năm không có PAKN của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính.

- Tiêu chí mất điểm:

+ Tiêu chí 3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt 2/2,5 điểm, lý do: 100% TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Các ngành dọc trên địa bàn huyện gồm: Công an huyện, BHXH huyện, Chi cục thuế khu vực Hương Điền đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo 100% TTHC tại Trung tâm hành chính công huyện. 11/11 UBND cấp xã và Phòng Tư pháp huyện thực hiện hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tuy nhiên, trong năm 2023 có 173 hồ sơ TTHC yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần (mất 0,5 điểm).

+ Tiêu chí 3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đạt 4,94/5 điểm, lý do: Việc giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện vẫn còn tình trạng trễ hạn, tỷ lệ đúng hạn đạt 97%.

1.3.4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt tối đa 5/5 điểm (có 2 tiêu chí thành phần 1 điểm không phát sinh nhiệm vụ)

+ Tiêu chí 4.1. Thực hiện quy định của Trung ương, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy đạt điểm tối đa 3,5/3,5 điểm. UBND huyện đã ban hành 10/11 quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn và tổ chức của phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, chiếm tỷ lệ 91% (còn thiếu Thanh tra huyện do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Thanh tra Chính phủ); bố trí 20 công chức cấp Phó Trưởng phòng/11 phòng chuyên môn cấp huyện; 11 xã, thị trấn (09 xã loại I, 02 xã loại II) với số lượng 21 Phó Chủ tịch UBND cấp xã, đảm bảo theo quy định tại Nghị định 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính Phủ: xã loại I, loại II không quá 02 Phó Chủ tịch UBND. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp rà soát chức năng nhiệm vụ, đến thời điểm này, UBND huyện đã có ý kiến thống nhất để UBND tỉnh đã ban hành 4/5 quyết định quy định chức năng nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp, còn 1 đơn vị còn hoạt động trên cơ sở quyết định cũ.

+ Tiêu chí 4.2. Thực hiện các quy định về quản lý biên chế đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã ban hành quyết định phân bổ biên chế đảm bảo đúng quy định, số lượng biên chế hành chính và viên chức sự nghiệp của UBND huyện đang sử dụng không vượt quá so với tổng số biên chế được giao.

1.3.5. Cải cách chế độ công vụ đạt 10/11,5 điểm (có 1 tiêu chí thành phần 0,5 điểm không phát sinh nhiệm vụ)

- Tiêu chí đạt điểm:

+ Tiêu chí 5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đạt 3/3 điểm. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, UBND huyện đã hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

+ Tiêu chí 5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tuyển dụng viên chức theo đúng trình tự, quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong năm đã tuyển dụng 04 công chức cấp xã và 19 viên chức sự nghiệp giáo dục.

+ Tiêu chí 5.3. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; thực hiện thi hoặc xét chuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền đạt 0,5/0,5 điểm. Trong năm 2023, UBND huyện đã ban hành văn bản đồng ý bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 39 viên chức sự nghiệp giáo dục, theo đó đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Hiệu trưởng các trường học thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc quyền quản lý theo phân cấp kịp thời, đảm bảo theo quy định.

+ Tiêu chí 5.4. Thực hiện quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo tại các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã thực hiện bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

+ Tiêu chí 5.6. Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt 1/1 điểm. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/01/2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, theo đó trong năm UBND huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tiêu chí mất điểm:

+ Tiêu chí 5.5. Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, đạt 1,5/2 điểm, lý do: Trong năm, địa phương có 02 trường hợp công chức cấp huyện bị kỷ luật khiển trách do vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3).

+ Tiêu chí 5.7. Tổ chức bộ máy cấp xã đạt 1/2 điểm, lý do: Hiện cấp xã có 03 trường hợp công chức và 11 cán bộ còn có trình độ chuyên môn Trung cấp và Cao đẳng (chưa đạt chuẩn theo quy định).

1.3.6. Công tác cải cách tài chính công đạt 5,75/6,5 điểm

- Tiêu chí đạt điểm:

+ Tiêu chí 6.1. Thực hiện công tác quyết toán ngân sách đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã thực hiện quyết toán ngân sách đã thực hiện đảm bảo theo quy định.

+ Tiêu chí 6.2. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách đạt 1,5/1,5 điểm. UBND huyện đã thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt trên 70% kế hoạch được giao.

+ Tiêu chí 6.4. Thực hiện chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã giao 100% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xác định mức độ tự chủ, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian và đầy đủ biểu mẫu theo quy định.

+ Tiêu chí 6.5. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị (bao gồm cả đơn vị hành chính cấp huyện, đơn vị SNCL trực thuộc, UBND cấp xã) đạt 0,5/0,5 điểm. UBND huyện đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đầy đủ.

+ Tiêu chí 6.7. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đạt 1/1 điểm. UBND huyện đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị ban hành quy chế quản lý tài sản công đầy đủ; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của UBND huyện đảm bảo theo thời gian quy định.

- Tiêu chí mất điểm:

+ Tiêu chí 6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP đạt 0,5/1 điểm, lý do: Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu báo cáo kết quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm chậm 10 ngày so với yêu cầu của Sở Tài chính.

+ Tiêu chí 6.3. Thực hiện chế độ báo cáo về thực hành tiết kiệm đạt 0,25/0,5 điểm, lý do: Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu báo cáo về thực hành tiết kiệm chậm 05 ngày so với yêu cầu của Sở Tài chính.

1.3.7. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 9,3/9,5 điểm

- Tiêu chí đạt điểm:

+ Tiêu chí 7.1. Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số đạt 0,5/0,5 điểm. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số đảm bảo theo quy định.

+ Tiêu chí 7.3. Triển khai văn bản điện tử đạt 1/1 điểm. 100 % văn bản của UBND huyện được ký số, ban hành trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).

+ Tiêu chí 7.4. Thực hiện chế độ báo cáo đạt 1/1 điểm. UBND huyện thực hiện kịp thời, đầy đủ trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và báo cáo Chính phủ.

+ Tiêu chí 7.5. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định đạt 1,5/1,5 điểm. UBND huyện đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối vơi 100% TTHC được UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo 100% cơ quan chuyên môn và 11/11 xã, thị trấn ban hành các văn bản, triển khai thực hiện các nhiệm vụ để duy trì, cải tiến ISO 9001:2015 theo quy định.

+ Tiêu chí 7.6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đạt 0,5/0,5 điểm. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đều đã lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. UBND huyện đã ban hành Báo cáo công tác văn thưu lưu trữ năm 2022 đảm bảo trước ngày 31/01/2023 theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

- Tiêu chí mất điểm:

Tiêu chí 7.2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 3,7/4 điểm, lý do: Hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tuyến đạt 51%, tuy nhiên tổng số TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến chỉ đạt 72/110 TTHC, đạt tỉ lệ 65,45%.

1.3.8. Đánh giá tác động của công tác CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt 1/4 điểm

- Tiêu chí đạt điểm:

Tiêu chí 8.3. Thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện theo kế hoạch được HĐND tỉnh giao đạt 1/1 điểm. Năm 2023, UBND huyện thực hiện thu ngân sách hàng năm của địa phương đạt trên 70% kế hoạch.

- Tiêu chí mất điểm:

+ Tiêu chí 8.1. Mức độ thu hút đầu tư của huyện đạt 0/1 điểm, lý do: Chưa giải trình rõ mức độ thu hút đầu tư giữa năm 2022 và năm 2023 để đối chiếu.

+ Tiêu chí 8.2. Mức độ phát triển doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh của huyện đạt 0/1 điểm, lý do: Số lượng phát triển doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh thành lập mới năm 2023 không tăng hơn so với năm 2022.

+ Tiêu chí 8.4. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND cấp huyện và UBND tỉnh giao đạt 0/1 điểm, do: Trong năm chỉ có 02 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo Nghị quyết HĐND huyện giao.

1.3.9. Điều tra xã hội học đạt 20,57/25 điểm

+ Tiêu chí 9.1. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) đạt 7,02/10 điểm: Xếp vị thứ 3/9 khối huyện, thị xã, thành phố (vị thứ không thay đổi so với năm 2022, tuy nhiêm giảm 0,6 điểm so với năm 2022). Chỉ số này do Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế chủ trì điều tra, được thực hiện trên cơ sở điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

+ Tiêu chí 9.2. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) đạt 13,55/15 điểm, xếp vị thứ 3/9 khối huyện, thị xã thành phố. Chỉ số này được thực hiện trên cơ sở điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân trên phần mềm Hue-S đối với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công, tập trung vào 4 lĩnh vực: Đất đai, giao dịch đảm bảo, cấp giấy phép kinh doanh, hoạt động xây dựng. Nguyên nhân mất điểm là do Trung tâm Hành chính công và cơ quan chủ quản chưa có những giải pháp để quản lý đội ngũ công chức, viên chức cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công, chưa có giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công dẫn đến mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ chưa cao.

1.3.10. Điểm đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh đạt 8,5/10 điểm

2. Nhiệm vụ nâng cao chỉ số CCHC năm 2024

2.1. Nhiệm vụ cụ thể

2.1.1. Phòng Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trên địa bàn huyện, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được nêu ra trong Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 28/12/2023 về CCHC gắn với chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2024, đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ.

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND huyện về kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2024 đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Trong quá trình kiểm tra lập các biên bản, báo cáo, thông báo kết luận đúng thời gian quy định; đảm bảo các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra khắc phục trên 70% hạn chế, khuyết điểm do Đoàn kiểm tra chỉ ra (Có báo cáo yêu cầu khắc phục và kết quả khắc phục sau kiểm tra).

+ Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện hoàn thành đảm bảo 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc chức năng quản lý nhà nước của Phòng.

+ Tổ chức chấm điểm và công bố xếp hạng chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; phối hợp chấm điểm chỉ số CCHC UBND cấp xã theo phân công của Sở Nội vụ.

+ Tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC huyện, UBND huyện họp định kỳ để rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC của địa phương; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện sau khi có văn bản của Trung ương thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện đảm bảo thời gian quy định.

+ Thực hiện tốt các quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính, cụ thể: Đối với các cơ quan, đơn vị cấp huyện tham mưu thực hiện các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đối với cấp xã tham mưu các trường hợp phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tuân thủ đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

+ Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính, cụ thể: Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế được giao; tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo không vượt quá định biên theo quy định.

+ Thực hiện đảm bảo số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác cải cách chế độ công vụ trên địa bàn huyện, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm hoàn thành đảm bảo thời gian quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Thực hiện đảm bảo đúng quy trình và quy định về tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã.

+ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền đảm bảo đúng vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, trong đó tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức đánh giá theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sau các đợt kiểm tra ban hành các văn bản chấn chỉnh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; tham mưu thực hiện đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm quản lý nhân sự khi có biến động.

+ Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, trong đó rà soát cử đi đào tạo, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

+ Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành thực hiện sáp nhập các thôn có quy mô nhỏ trên địa bàn.

- Kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC năm 2023 do Phòng Nội vụ được giao chủ trì tham mưu.

2.1.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: Tham mưu UBND huyện theo dõi và thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024; xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC để báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC theo quy định.

+ Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ, cụ thể: Kịp thời cập nhật, niêm yết các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Trung tâm Hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của huyện; kịp thời công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Trang thông tin điện tử của huyện.

+ Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cụ thể: Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và thông qua phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; thực hiện tiếp nhận giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công đối với các TTHC của các ngành dọc.

+ Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tiếp nhận thành phần hồ sơ theo quy định, tuyệt đối không yêu cầu quá thành phần hồ sơ theo quy định và hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho tổ chức, công dân thực hiện bằng văn bản, không quá 01 lần.

+ Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, cụ thể: Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trễ hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; đảm bảo 100% TTHC tiếp nhận được cập nhật, số hóa trên phầm mềm; thực hiện kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm soát TTHC trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến; thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và có đủ điều kiện thanh toán trực tuyến.

+ Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC, cụ thể: Công khai địa chỉ tiếp nhận PAKN tại Trung tâm Hành chính công huyện và trên Trang thông tin điện tử huyện. Tiếp nhận và công khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính, TTHC (nếu có).

- Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc trách nhiệm tham mưu của Văn phòng. Đồng thời, giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc trách nhiệm tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện các giải pháp, biện pháp để triển khai có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh vào hoạt động quản lý, điều hành của UBND huyện.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2024.

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện lập danh mục hồ sơ trên phần mềm hồ sơ công việc.

- Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch đối thoại với người dân, doanh nghiệp năm 2024.

- Kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC năm 2023 do Văn phòng HĐND và UBND huyện được giao chủ trì tham mưu.

2.1.3. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL trên địa bàn huyện, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Tổ chức theo dõi, điều tra, khảo sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật (THPL), cụ thể: Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, tiến hành thu thập thông tin về tình hình THPL; tổ chức điều tra, khảo sát tình hình THPL, trong quá trình triển khai thực hiện cần ban hành đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, gồm: Phương án điều tra, khảo sát, mẫu phiếu điều tra khảo sát, báo cáo điều tra, khảo sát. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và kiểm tra việc thi hành pháp luật, tham mưu UBND huyện xử lý kết quả theo dõi THPL theo đúng quy định: Ban hành báo cáo về theo dõi THPL; ban hành các văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

+ Ban hành quyết định công bố danh mục VBQPPL năm 2023 trước 30/01/2024 theo quy định.

+ Xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể: Ban hành kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL,.. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng VBQPPL, trong quá trình ban hành VBQPPL phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đúng quy định. Đồng thời, tham mưu UBND huyện báo cáo công tác rà soát VBQPPL đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện VBQPPL, đảm bảo trên 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.

+ Kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị.

- Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc trách nhiệm tham mưu của Phòng Tư pháp.

- Có giải pháp duy trì những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL tại địa phương.

2.1.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công trên địa bàn huyện, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách trên địa bàn, cụ thể: Tham mưu UBND huyện kịp thời quyết định về công khai quyết toán ngân sách huyện; hồ sơ quyết toán đúng nội dung, đầy đủ biểu mẫu và đảm bảo thời gian quy định.

+ Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách trên địa bàn, cụ thể: Giúp UBND huyện thực hiện việc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, trong đó đảm bảo tỷ lệ số vốn ngân sách nhà nước được giải ngân đạt trên 70% so với kế hoạch (đến 31/10/2024); tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách của cấp trên; báo cáo kết quả tổ chức các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách.

+ Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, cụ thể: Báo cáo kết quả cơ chế tự chủ đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Sở Tài chính; báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP trong đó có mục tổng thu nhập tăng thêm của huyện và thu nhập tăng thêm bình quân hàng tháng từ mức 0,2 lương cơ sở trở lên.

 + Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP, cụ thể: Thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định của Sở Tài chính; tham mưu quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

 + Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.

+ Báo cáo về thực hành tiết kiệm theo đúng nội dung, đầy đủ biểu mẫu và thời gian quy định.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn, cụ thể: Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 7 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của UBND huyện đảm bảo đầy đủ, theo thời gian quy định.

- Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc trách nhiệm tham mưu của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí từ ngân sách cho các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện các giải pháp, biện pháp và các văn bản để chỉ đạo, điều hành; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tài chính công của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện; theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện có các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, thu ngân sách của huyện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được HĐND tỉnh giao, đảm bảo theo yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của huyện trong năm 2024.

- Kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC năm 2023 do Phòng Tài chính - Kế hoạch được giao chủ trì tham mưu.

2.1.5. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện công tác thông tin tuyên truyền CCHC, cụ thể:

+ Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định, văn bản về CCHC, các nội dung tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về CCHC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

+ Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền CCHC; đảm bảo số lượng tin, bài tuyên truyền CCHC trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và Trang thông tin điện tử của huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 nhằm góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; các giải pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc trách nhiệm tham mưu của Phòng Văn hóa và Thông tin.

2.1.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn, đảm bảo 100% xã, thị trấn và 100% cơ quan áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức triển khai tại huyện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn ban hành kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; mục tiêu chất lượng; kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; định kỳ đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất, họp xem xét lãnh đạo và tổ chức đánh giá nội bộ.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và niêm yết tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC và đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai việc xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số tự đánh giá chính quyền địa phương theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại UBND huyện theo hướng dẫn.

- Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện và hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc trách nhiệm tham mưu của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Có giải pháp duy trì những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại địa phương.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể để nâng cao chỉ số nhóm điều tra xã hội học

2.2.1. Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI)

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng cần kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã để tham mưu UBND huyện giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, cấp phép kinh doanh... để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

2.2.2. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS)

Trung tâm Hành chính công và các cơ quan chủ quản cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công cần thực hiện đồng bộ các giải pháp  sau:

- Niêm yết rõ ràng để tổ chức, công dân tìm hiểu thông tin về TTHC, chỉ dẫn, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC.

- Hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người dân, tổ chức kê khai các biểu mẫu, giấy tờ để phục vụ việc giải quyết các TTHC. Tuyệt đối không yêu cầu quá thành phần hồ sơ theo quy định.

- Cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công nắm chắc các quy định về TTHC, trong quá trình hướng dẫn giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức cần lập phiếu hướng dẫn; giao tiếp, trao đổi cần lịch sự, đúng mực, hướng dẫn một lần, rõ ràng, dễ hiểu, thực hiện nguyên tắc “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trễ hạn trong giải quyết TTHC, trường hợp quá hạn phải lập phiếu xin lỗi, nêu rõ nguyên nhân trễ hạn và ghi rõ thời gian hẹn trả hồ sơ lần sau.

- Trong quá trình giải quyết hồ sơ, nếu loại thủ tục có phát sinh phí, lệ phí thì phải lập phiếu thu phí, lệ phí theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công huyện tuyệt đối không được nhận thêm các khoản chi phí nào ngoài quy định.

- Niêm yết công khai, rõ ràng địa chỉ tiếp nhận PAKN tại Trung tâm Hành chính công và trên Trang thông tin điện tử huyện. Tiếp nhận và kịp thời công khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính, TTHC (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc UBND huyện

- Căn cứ theo các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ trì khi có đề nghị. Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND huyện thực hiện các công việc liên quan đến CCHC, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC của UBND huyện.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đảm bảo chất lượng, yêu cầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo thời gian quy định.

- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ do UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện.

- Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.

2. Các cơ quan: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC theo lĩnh vực. Đồng thời, nghiên cứu sáng kiến, giải pháp về CCHC liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị để tham mưu xây dựng áp dụng tại địa phương.

- Căn cứ hướng dẫn chấm điểm chỉ số CCHC năm 2024 của Hội đồng thẩm định tỉnh, tham mưu UBND huyện đầy đủ các tài liệu kiểm chứng đảm bảo theo yêu cầu; trường hợp đối với các tiêu chí do cơ quan, đơn vị mình tham mưu vì lý do chủ quan không đạt điểm tối đa thì Thủ trưởng cơ quan đó chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

3. Đối với UBND các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023; xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của UBND cấp xã. Chỉ đạo thực hiện, phát huy có hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng; chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại thực hiện việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo quy định. Tiếp tục hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC năm 2024 của huyện.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.881