Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 25/07/2023

Ngày 06/6/2023, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐCCHC  thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Quảng Điền

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Quảng Điền (viết tắt là Tổ giúp việc), gồm các Ông (bà) có tên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Đình Khánh, Trưởng phòng Nội vụ.

2. Tổ phó: Ông Ngô Văn Đức, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

3. Các thành viên:

- Ông Phan Văn Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện;

- Ông Trần Viết Trọng, Chuyên viên Phòng Nội vụ;

- Ông Nguyễn Duẫn, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Ông Cao Văn Phúc, Chuyên viên Phòng Tư pháp;

- Ông Nguyễn Văn Anh, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Ông Lê Ngọc Sơn, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Bà Nguyễn Thị Bội Phương, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Ông Nguyễn Bá Tùng, Đội phó Đội quản lý hành chính -Công an huyện.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc

1. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện (viết tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo và các văn bản có nội dung liên quan đến cải cách hành chính; giúp Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

2. Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo; tham mưu Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan tình hình triển khai công tác cải cách hành chính tại địa phương.

3. Tham mưu đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của huyện đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện. 

4. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị các cuộc họp và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

5. Được mời tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúp việc

1. Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công.

2. Tổ trưởng Tổ giúp việc điều hành toàn diện hoạt động của Tổ giúp việc; phân công cụ thể trách nhiệm công tác của các thành viên Tổ giúp việc. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc tham mưu các văn bản có nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

3. Tổ phó Tổ giúp việc hỗ trợ Tổ trưởng Tổ giúp việc trong việc điều hành toàn diện hoạt động.

4. Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 25.521