Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
Ngày cập nhật 16/09/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 14 tháng 9 năm 2021 về việc đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021.

 

Chủ tịch UBND huyện công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

Chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.222.245
Truy câp hiện tại 2.721