Tìm kiếm tin tức
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

QUY TRÌNH

Mã số QT 04 ISO

Ban hành lần: 01

Ngày:  30/10/2018

 

 

Kiểm soát sự không phù hợp

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

Kiểm soát sự không phù hợp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)

 

 
 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

Qui định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình đựơc áp dụng đối với HTQLCL của UBND huyện Quảng Điền

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

 • Sự không phù hợp: là việc giải quyết các thủ tục hành chính không đáp ứng yêu cầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của đơn vị liên quan.
 • QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hồ sơ chất lượng: Hồ sơ là tài liệu ghi nhận các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện.
 • Đơn vị: Các đơn vị trực thuộc UBND huyện Quảng Điền
 • ĐDLĐ hoặc QMR: Đại diện lãnh đạo      
 • HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng

- Bộ phận TNTKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận HC-TH: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng/Ban  chuyên môn: phòng, ban chuyên môn trực thuộc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

- TTHC: thủ tục hành chính.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

1

Phát hiện sự KPH

Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm:

 • Sử dụng tài liệu không được phê duyệt
 • Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu
 • Dịch vụ không đáp ứng theo quy định
 • Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ
 • Thực hiện không đúng theo quy trình

Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện.

Cán bộ/ Công chức

 

QT-ISO-04/BM 01

2

Xem xét mức độ KPH:

Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản:

- Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác.

- Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp

QMR/ Lãnh đạo phụ trách

 

QT-ISO-04/BM 01

3

Xử lý sự KPH:

Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp

 

Bộ phận có liên quan

 

 

QT-ISO-04/BM 01

4

Kiểm tra xác nhận:

Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực.

- Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp

- Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới

Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra.

 

QMR/ người phát hiện

 

QT-ISO-04/BM 01

5

Theo dõi việc xử lý sự KPH:

Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không phù hợp được phát hiện tại các các phòng, ban của đơn vị

 

QMR/ người được phân công

 

QT-ISO-04/BM 02

 

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

QT-ISO-04/BM 01

Báo cáo sự không phù hợp

 1.  

QT-ISO-04/BM 02

Theo dõi sự không phù hợp

 

VII. LƯU TRỮ

TT

PL

Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận lưu trữ

 1.  

 

Báo cáo sự không phù hợp

QT-ISO-04/BM 01

05 năm

 

 1.  

 

Theo dõi sự không phù hợp

QT-ISO-04/BM 02

 

 

 

 

VIII. PHỤ LỤC          

TT

Mã số

Tên biểu mẫu

 1.  

QT-ISO-04/BM 01

Báo cáo sự không phù hợp

 1.  

QT-ISO-04/BM 02

Theo dõi sự không phù hợp

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày