Tìm kiếm tin tức
QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

QUY TRÌNH

Mã số QT05 ISO

Ban hành lần: 01

Ngày:  30/10/2018

 

 

Hành động khắc phúc

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

Hành động khắc phục

(Ban hành kèm theo Quyết định số2956/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)

 

 
 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của  UBND huyện Quảng Điền

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

 • HĐKP: Hành động khắc phục
 • KPH: Không phù hợp
 • QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay hay các tình trạng không mong muốn khác.
 • Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy định liên quan).

- Bộ phận TNTKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận HC-TH: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng/Ban  chuyên môn: phòng, ban chuyên môn trực thuộc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

- TTHC: thủ tục hành chính.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

1

Phát hiện sự KPH

Ghi nhận nội dung sự không phù hợp. Trong trường hợp sự không phù hợp là các khiếu nại tổ chức, công dân thì người có trách nhiệm  ghi nhận phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu QT-ISO-05/BM 02- Sổ theo dõi phản hồi tổ chức, công dân, sau đó thông báo cho QMR.Mọi cán bộ, công chức

Mọi cán bộ, công chức

 

QT-ISO-05/BM 01

QT-ISO-05/BM 02

2

Xem xét và chỉ định người chủ trì:

Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/ khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo

QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan

 

QT-ISO-05/BM 01

 

3

Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP:

Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP lên người có thẩm quyền.

Người được chỉ định

 

QT-ISO-05/BM 01

 

4

Người được chỉ định:

Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP lên người có thẩm quyền.

 

QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan

 

QT-ISO-05/BM 01

 

5

Thực hiện HĐKP:

Thực hiện HĐKP theo đề xuất

Người được chỉ định

 

QT-ISO-05/BM 01

6

Xem xét kết quả

Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem có loại bỏ được nguyên nhân của sự KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP mới và quay trở lại Bước 3.

QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan

 

QT-ISO-05/BM 01

 

7

Lưu hồ sơ

 

Bộ phận

khắc phục

 

QT-ISO-05/BM 01

 

 

 

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

QT-ISO-05/BM 01

Yêu cầu hành động khắc phục

 1.  

QT-ISO-05/BM 02

Sổ theo dõi phản hồi của tổ chức, công dân

 

VII. LƯU TRỮ

TT

PL

Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận lưu trữ

 1.  

 

Yêu cầu hành động khắc phục

QT-ISO-05/BM 01

05 năm

 

 1.  

 

Sổ theo dõi phản hồi của tổ chức, công dân

QT-ISO-05/BM 02

 

 

 

 

VIII. PHỤ LỤC          

TT

Mã số

Tên biểu mẫu

 1.  

QT-ISO-05/BM 01

Yêu cầu hành động khắc phục

 1.  

QT-ISO-05/BM 02

Sổ theo dõi phản hồi của tổ chức, công dân

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày