Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền: Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 28/03/2022

   Ban Thường vụ Huyện uỷ vừa tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, ban ngành chức năng cấp huyện, cấp cơ sở nắm tinh thần, nội dung các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy để lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt ở cơ quan, địa phương, đơn vị cũng như trên địa bàn toàn huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện.

 

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Báo cáo viên của Huyện ủy quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể là: Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 về Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Kết luận 28-KL/TW, ngày 21/12/2021 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quy định 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kèm theo Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 15/10/2021 của Bộ Chính trị và Quyết định 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy định thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và Hướng dẫn 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

                                                                                                          Bội Phương

 

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.428.291
Truy câp hiện tại 1.648