Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính những tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 25/10/2019

Ngày 23/10/2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 199/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp soát xét công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung:

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Giúp UBND huyện theo dõi việc giải quyết công việc (đặt biệt là các công việc có ý kiến chỉ đạo) của các cơ quan, đơn vị cấp huyện trên Trang điều hành tác nghiệp đa cấp; phần mềm quản lý văn bản và điều hành của UBND các xã, thị trấn. Định kỳ hàng tháng có tổng hợp số liệu để trình bày tại phiên họp thường kỳ của UBND huyện, kịp thời chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để quá hạn trên phần mềm.

- Chỉ đạo Trung tâm hành chính công huyện thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ quá hạn; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai mô hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 03 cấp và giải quyết hồ sơ 04 tại chỗ, triển khai trước ngày 25/11/2019.

- Phối hợp với Phòng nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành khảo sát trang thiết bị tin học của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND huyện trang cấp theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong việc cung cấp các tài liệu, văn bản để phục vụ công tác chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện soát xét, đánh giá việc triển khai các phần mềm trên địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/10/2019. Tham mưu UBND huyện văn bản hướng dẫn, đôn đốc để triển khai có hiệu quả các phần mềm trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn để việc vận hành các phần mềm dùng chung được đảm bảo chất lượng, hiệu quả hơn. Trước mắt, tham mưu UBND huyện tập huấn lại phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung cho các xã, thị trấn; Trang thông tin điều hành tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, thực hiện trong tháng 11/2019.

- Tập trung tham mưu UBND huyện tổ chức tự chấm điểm, đánh giá mức độ chính quyền điện tử của UBND huyện năm 2019; tổ chức thẩm định kết quả tự chấm điểm, đánh giá mức độ chính quyền điện tử của UBND các xã, thị trấn năm 2019.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong việc cung cấp các tài liệu, văn bản để phục vụ công tác chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

3. Phòng Nội vụ

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2.651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trong tháng 11/2019.

- Soát xét các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong các Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019, tham mưu UBND huyện đôn đốc các ngành để triển khai kịp thời đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đã đề ra.

- Tập trung tham mưu UBND huyện tổ chức tự chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của UBND huyện Quý IV; tự chấm điểm, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019; tổ chức thẩm định kết quả tự chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị năm 2019; kết quả tự chấm điểm, đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các Phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2019.

- Phối hợp với Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành khảo sát trang thiết bị tin học của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND huyện trang cấp theo quy định thực hiện trong tháng 11/2019.

4. Phòng Tư pháp

- Tăng cường kiểm tra công tác tư pháp đối với các xã, thị trấn trên địa bàn; hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong việc cung cấp các tài liệu, văn bản để phục vụ công tác chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Khẩn trương tham mưu tổ chức họp Ban chỉ đạo Đề án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện để đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng quy trình ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện; tổ chức đánh giá nội bộ; họp xem xét lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại UBND huyện ; công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2019; lập văn bản báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2019,…thực hiện trước ngày 30/10/2019. Sau khi công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND huyện, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện để công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của huyện.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các công việc để duy trì, cải tiến, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong việc cung cấp các tài liệu, văn bản để phục vụ công tác chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Công khai tài chính ban hành theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tài chính đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong việc cung cấp các tài liệu, văn bản để phục vụ công tác chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài; kịp thời phản ánh việc triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn; phát hiện, nhân rộng những gương điển hình tạo sự lan tỏa trong xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong việc cung cấp các tài liệu, văn bản để phục vụ công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

8. Trung tâm hành chính công huyện

- Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1.134/UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện về việc chuẩn bị triển khai mô hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 03 cấp và giải quyết hồ sơ 4 tại chỗ.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; hạn chế đến mức thấp nhất việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong việc cung cấp các tài liệu, văn bản để phục vụ công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

9. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện

- Khắc phục những hạn chế, tồn tại đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong thời gian qua, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo thông suốt, nhanh chóng, thuận tiện.

- Thủ trưởng các cơ quan trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và tham mưu thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian quy định các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.

10. UBND các xã, thị trấn

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020,… siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, hạn chế thấp nhất trễ hẹn và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ cập nhật vào phần mềm 01 cửa; củng cố, kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử; đảm bảo số lượng các tin, bài tuyên truyền, tối thiểu 1 tháng có 4 tin, bài.

- Thực hiện nghiêm các nội dung công việc được giao trong Công văn số 1.229/UBND ngày 08/10/2019 của UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác cải cách hành chính.

- Khẩn trương rà soát, chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019, gửi về Phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.611.014
Truy câp hiện tại 3.785