Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 7 năm 2023
Ngày cập nhật 02/08/2023

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 7 năm 2023 (từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023) như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

Đã tiếp nhận 740 hồ sơ, trong đó:
Trực tuyến 563 hồ sơ.
 Truyền thống 177 hồ sơ.
Đã giải quyết 688 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 677 hồ sơ (99%), trễ  hạn đã giải quyết 09 hồ sơ (1%); đang giải quyết 51 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 49 hồ sơ, đã quá hạn: 02 hồ sơ. Cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

740

686

484

193

9

51

49

2

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

6

6

5

0

1

0

0

0

2

Bảo trợ xã hội

109

109

95

13

1

0

0

0

3

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

3

3

3

0

0

0

0

0

4

Chứng thực

6

6

6

0

0

0

0

0

5

Công chức, viên chức

24

2

2

0

0

22

22

0

6

Đất đai

359

328

243

79

6

28

26

2

7

Giao dịch bảo đảm

118

118

56

62

0

0

0

0

8

Hộ tịch

15

15

8

6

1

0

0

0

9

Hoạt động xây dựng

12

12

8

4

0

0

0

0

10

Lĩnh vực giáo dục trung học

3

3

2

1

0

0

0

0

11

Quản lý tài sản công

13

13

12

1

0

0

0

0

12

Quy hoạch

14

14

9

5

0

0

0

0

13

Tài chính đầu tư

5

5

5

0

0

0

0

0

14

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

31

31

9

22

0

0

0

0

15

Thi đua - Khen thưởng

2

2

2

0

0

0

0

0

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

2

2

2

0

0

0

0

0

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

18

17

17

0

0

1

1

0


 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.090.320
Truy câp hiện tại 18.283