Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tạm hoãn thời gian phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2023 (phỏng vấn, sát hạch) vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm hoãn thời gian tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023, với lý do như sau:

“Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 đã được Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và ban hành trong năm 2023, nhưng quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Mặc khác, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương nên việc tuyển dụng giáo viên tạm thời dừng lại và sẽ thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định giao biên chế cho các địa phương, đơn vị”.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 xin thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.593.548
Truy câp hiện tại 7.253