Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo triệu tập 26 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

- Thời gian: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

Lưu ý: Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thùy dự tuyển vị trí giáo viên mầm non phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 tổ chức trước khi tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vòng 2 này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác