Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo Nội dung ôn tập tổ chức kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Để tiến hành thực hiện việc phỏng vấn, kiểm tra sát hạch về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển, làm cơ sở cho việc xem xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo nội dung ôn tập tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng như sau:

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn, kiểm tra sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung: Kiến thức chung, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành và câu hỏi tình huống, trong đó:

1.1. Câu hỏi kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức.

+ Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức (Mục 1. Tuyển dụng; Mục 2. Hợp đồng làm việc).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức).

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019:

+ Chương III: Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Mục 1. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn).

+ Chương IV: Nhà giáo (Mục 1. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo; Mục 2.  Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; Mục 3. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo; Mục 4. Chính sách đối với nhà giáo).

+ Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Tuyển dụng viên chức (Mục 1. Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng; Mục 3. Xét tuyển viên chức; Mục 5. Hợp đồng làm việc; Mục 6. Tập sự).

+ Chương III: Sử dụng viên chức (Mục 1. Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức).

- Điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Chương II, Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

1.2. Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Đối với giáo viên mầm non:

- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Điều 1, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Mầm non.

b) Đối với giáo viên tiểu học:

- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học công lập;

- Điều 2, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Chương II, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Tiểu học.

1.3. Câu hỏi tình huống: Tập trung về việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình giảng dạy, giáo dục trẻ nhỏ, học sinh, công tác quản lý đội ngũ giáo viên; ứng xử trong mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh và những tình huống khác có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của giáo viên.

2. Hình thức kiểm tra sát hạch

Hội đồng tuyển dụng giao nhiệm vụ cho Ban kiểm tra, sát hạch tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 5 - 10 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra sát hạch trong thời gian không quá 30 phút. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Nhận Thẻ dự thi

Thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 nhận Thẻ dự thi tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch trước 30 phút để tham dự khai mạc và chuẩn bị cho công tác phỏng vấn, kiểm tra sát hạch; khi đi nhớ mang theo Thẻ dự thi.

4. Thời gian và địa điểm

Hội đồng tuyển dụng dự kiến sẽ tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vào ngày 28/3/2024 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (Thời gian, địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch nếu có thay đổi Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau).

5. Lệ phí tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tiến hành thu phí tuyển dụng các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển, thời gian nộp phí tuyển dụng của thí sinh từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (Trong giờ hành chính).

Mức thu phí xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 được áp dụng theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: Thu 500.000 đồng/người (do có số lượng thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng dưới 100 người).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết để ôn tập và thực hiện việc nộp lệ phí theo quy định. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ- cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để được hướng dẫn, giải đáp.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo Nội dung ôn tập tổ chức kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Để tiến hành thực hiện việc phỏng vấn, kiểm tra sát hạch về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển, làm cơ sở cho việc xem xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo nội dung ôn tập tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng như sau:

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn, kiểm tra sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung: Kiến thức chung, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành và câu hỏi tình huống, trong đó:

1.1. Câu hỏi kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức.

+ Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức (Mục 1. Tuyển dụng; Mục 2. Hợp đồng làm việc).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức).

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019:

+ Chương III: Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Mục 1. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn).

+ Chương IV: Nhà giáo (Mục 1. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo; Mục 2.  Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; Mục 3. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo; Mục 4. Chính sách đối với nhà giáo).

+ Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Tuyển dụng viên chức (Mục 1. Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng; Mục 3. Xét tuyển viên chức; Mục 5. Hợp đồng làm việc; Mục 6. Tập sự).

+ Chương III: Sử dụng viên chức (Mục 1. Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức).

- Điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Chương II, Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

1.2. Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Đối với giáo viên mầm non:

- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Điều 1, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Mầm non.

b) Đối với giáo viên tiểu học:

- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học công lập;

- Điều 2, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Chương II, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Tiểu học.

1.3. Câu hỏi tình huống: Tập trung về việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình giảng dạy, giáo dục trẻ nhỏ, học sinh, công tác quản lý đội ngũ giáo viên; ứng xử trong mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh và những tình huống khác có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của giáo viên.

2. Hình thức kiểm tra sát hạch

Hội đồng tuyển dụng giao nhiệm vụ cho Ban kiểm tra, sát hạch tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 5 - 10 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra sát hạch trong thời gian không quá 30 phút. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Nhận Thẻ dự thi

Thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 nhận Thẻ dự thi tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch trước 30 phút để tham dự khai mạc và chuẩn bị cho công tác phỏng vấn, kiểm tra sát hạch; khi đi nhớ mang theo Thẻ dự thi.

4. Thời gian và địa điểm

Hội đồng tuyển dụng dự kiến sẽ tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vào ngày 28/3/2024 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (Thời gian, địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch nếu có thay đổi Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau).

5. Lệ phí tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tiến hành thu phí tuyển dụng các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển, thời gian nộp phí tuyển dụng của thí sinh từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (Trong giờ hành chính).

Mức thu phí xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 được áp dụng theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: Thu 500.000 đồng/người (do có số lượng thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng dưới 100 người).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết để ôn tập và thực hiện việc nộp lệ phí theo quy định. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ- cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để được hướng dẫn, giải đáp.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo Nội dung ôn tập tổ chức kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Để tiến hành thực hiện việc phỏng vấn, kiểm tra sát hạch về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển, làm cơ sở cho việc xem xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo nội dung ôn tập tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng như sau:

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn, kiểm tra sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung: Kiến thức chung, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành và câu hỏi tình huống, trong đó:

1.1. Câu hỏi kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức.

+ Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức (Mục 1. Tuyển dụng; Mục 2. Hợp đồng làm việc).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức).

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019:

+ Chương III: Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Mục 1. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn).

+ Chương IV: Nhà giáo (Mục 1. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo; Mục 2.  Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; Mục 3. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo; Mục 4. Chính sách đối với nhà giáo).

+ Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Tuyển dụng viên chức (Mục 1. Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng; Mục 3. Xét tuyển viên chức; Mục 5. Hợp đồng làm việc; Mục 6. Tập sự).

+ Chương III: Sử dụng viên chức (Mục 1. Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức).

- Điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Chương II, Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

1.2. Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Đối với giáo viên mầm non:

- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Điều 1, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Mầm non.

b) Đối với giáo viên tiểu học:

- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học công lập;

- Điều 2, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Chương II, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Tiểu học.

1.3. Câu hỏi tình huống: Tập trung về việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình giảng dạy, giáo dục trẻ nhỏ, học sinh, công tác quản lý đội ngũ giáo viên; ứng xử trong mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh và những tình huống khác có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của giáo viên.

2. Hình thức kiểm tra sát hạch

Hội đồng tuyển dụng giao nhiệm vụ cho Ban kiểm tra, sát hạch tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 5 - 10 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra sát hạch trong thời gian không quá 30 phút. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Nhận Thẻ dự thi

Thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 nhận Thẻ dự thi tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch trước 30 phút để tham dự khai mạc và chuẩn bị cho công tác phỏng vấn, kiểm tra sát hạch; khi đi nhớ mang theo Thẻ dự thi.

4. Thời gian và địa điểm

Hội đồng tuyển dụng dự kiến sẽ tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vào ngày 28/3/2024 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (Thời gian, địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch nếu có thay đổi Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau).

5. Lệ phí tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tiến hành thu phí tuyển dụng các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển, thời gian nộp phí tuyển dụng của thí sinh từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (Trong giờ hành chính).

Mức thu phí xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 được áp dụng theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: Thu 500.000 đồng/người (do có số lượng thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng dưới 100 người).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết để ôn tập và thực hiện việc nộp lệ phí theo quy định. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ- cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để được hướng dẫn, giải đáp.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo Nội dung ôn tập tổ chức kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 15/03/2024

Để tiến hành thực hiện việc phỏng vấn, kiểm tra sát hạch về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển, làm cơ sở cho việc xem xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 thông báo nội dung ôn tập tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng như sau:

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn, kiểm tra sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung: Kiến thức chung, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành và câu hỏi tình huống, trong đó:

1.1. Câu hỏi kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức.

+ Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức (Mục 1. Tuyển dụng; Mục 2. Hợp đồng làm việc).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức).

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019:

+ Chương III: Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Mục 1. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn).

+ Chương IV: Nhà giáo (Mục 1. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo; Mục 2.  Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; Mục 3. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo; Mục 4. Chính sách đối với nhà giáo).

+ Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Tuyển dụng viên chức (Mục 1. Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng; Mục 3. Xét tuyển viên chức; Mục 5. Hợp đồng làm việc; Mục 6. Tập sự).

+ Chương III: Sử dụng viên chức (Mục 1. Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức).

- Điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Chương II, Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

1.2. Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Đối với giáo viên mầm non:

- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Điều 1, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Mầm non.

b) Đối với giáo viên tiểu học:

- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học công lập;

- Điều 2, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Chương II, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập;

Và một số văn bản liên quan chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Tiểu học.

1.3. Câu hỏi tình huống: Tập trung về việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình giảng dạy, giáo dục trẻ nhỏ, học sinh, công tác quản lý đội ngũ giáo viên; ứng xử trong mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh và những tình huống khác có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của giáo viên.

2. Hình thức kiểm tra sát hạch

Hội đồng tuyển dụng giao nhiệm vụ cho Ban kiểm tra, sát hạch tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 5 - 10 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra sát hạch trong thời gian không quá 30 phút. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Nhận Thẻ dự thi

Thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 nhận Thẻ dự thi tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch trước 30 phút để tham dự khai mạc và chuẩn bị cho công tác phỏng vấn, kiểm tra sát hạch; khi đi nhớ mang theo Thẻ dự thi.

4. Thời gian và địa điểm

Hội đồng tuyển dụng dự kiến sẽ tổ chức phỏng vấn, kiểm tra sát hạch vào ngày 28/3/2024 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (Thời gian, địa điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch nếu có thay đổi Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau).

5. Lệ phí tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tiến hành thu phí tuyển dụng các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển, thời gian nộp phí tuyển dụng của thí sinh từ ngày 19/3/2024 - 27/3/2024 (Trong giờ hành chính).

Mức thu phí xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 được áp dụng theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: Thu 500.000 đồng/người (do có số lượng thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng dưới 100 người).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 biết để ôn tập và thực hiện việc nộp lệ phí theo quy định. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ- cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023 để được hướng dẫn, giải đáp.

(Có file thông báo chi tiết kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác