Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc đợt 2, năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2024

Ngày 10/01/2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đợt 2, năm 2023.

 

Theo kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023 là 37 chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu mầm non, 12 chỉ tiêu tiểu học. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện đến thời điểm 17 giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (hết thời hạn nộp hồ sơ), có 23 hồ sơ đăng ký dự tuyển: 12 hồ sơ giáo viên mầm non, 11 hồ sơ giáo viên tiểu học, so với số lượng chỉ tiêu cần tuyển chưa đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2, năm 2023.

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo)..

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác