Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Kê hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động huyện Quảng Điền giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 25/4/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-PCT UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2021 - 2025,  trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Trên 90% người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ từ huyện đến xã được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ.

- Trên 80% người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ; 80% người làm công tác ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ.

- Trung bình hàng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp.

- Trên 80% người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về ATVSLĐ.

- Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ.

- Trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật.

- 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

2. Phạm vi: Chương trình ATVSLĐ được triển khai trên địa bàn huyện đến tất cả các ngành nghề; ưu tiên các ngành nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và làng nghề.

3. Đối tượng: Người làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ, người sử dụng lao động và người lao động

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về ATVSLĐ

- Tiếp tục quán triệt Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021- 2025 và các văn bản hướng dẫn về ATVSLĐ để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm công tác ATVSLĐ trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường giải pháp đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế.

- Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, sử dụng nền tảng số để lan tỏa nhanh hơn các thông điệp tuyên truyền như trên các trang thông tin điện tử, zalo, facebook, ứng dụng Hue-S, ....

- Triển khai tốt các lớp tập huấn, huấn luyện mẫu, tư vấn về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho tất cả các nhóm đối tượng theo quy định.

2. Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm

Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động gắn với Tháng Công nhân hàng năm, tạo đợt cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình.

3. Cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Hỗ trợ triển khai mô hình các giải pháp kỹ thuật an toàn để phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, trong các ngành có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (gia công cơ khí, xây dựng và một số ngành nghề khác).

- Tăng cường tư vấn các biện pháp và mô hình cải thiện điều kiện làm việc đến các doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, hộ gia đình làm các nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể.

4. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ cho cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý công tác ATVSLĐ huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra về ATVSLĐ; chú trọng các ngành nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kịp thời hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác ATVSLĐ, đảm bảo ngăn ngừa có hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về ATVSLĐ, công bố công khai những kết luận thanh tra, kiểm tra, việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động.

6. Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

- Tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, giữa các ban, ngành có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức trong triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

 - Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của Chương trình; điều chỉnh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Chương trình giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm địa phương; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch có liên quan đã được phê duyệt.

- Huy động từ xã hội, đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

2. Các cơ quan, ban ngành và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này trên địa bàn huyện.

- Triển khai các lớp huấn luyện mẫu về ATVSLĐ; tư vấn các biện pháp và mô hình cải thiện điều kiện lao động, mô hình ứng dụng giải pháp kỹ thuật an toàn phòng chống các yếu tố nguy hiểm, có hại cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả triển khai thực hiện .

2. Trung tâm Y tế huyện

- Có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Hỗ trợ triển khai mẫu các biện pháp chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp thuộc các nhóm bệnh: bệnh bụi phổi nghề nghiệp, bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, bệnh do yếu tố vật lý nghề nghiệp, bệnh da nghề nghiệp và bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý về công tác phòng chống dịch Covid - 19, tuân thủ các biện pháp của cơ quan y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế, lực lượng sơ cấp cứu tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nơi làm việc.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, ban ngành và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chương trình này.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình ATVSLĐ trên địa bàn huyện.

4. Công an huyện

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối khi có sự cố xảy ra.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ; xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh các hoạt động về công tác ATVSLĐ, các tập thể, cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ; đồng thời phê phán những hành vi vi phạm các quy định về ATVSLĐ để xảy ra tai nan lao động nghiêm trọng, chết người.

  6. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, các hội, đoàn thể cấp huyện

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn, tư vấn, huấn luyện nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động, hội viên, bà con nông dân, xã viên hợp tác xã về công tác an toàn vệ sinh viên về công tác ATVSLĐ; triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp.

- Lồng ghép hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động gắn với Tháng Công nhân hàng năm.

9. UBND các xã, thị trấn

- Căn cứ vào nội dung Chương trình này, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác ATVSLĐ phù hợp với thực tế của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác thống kê, báo cáo UBND huyện định kỳ qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 30/4/2022; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm trước ngày 15/11 thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện hàng năm trước ngày 20/11.

3. Quá trình triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc các sở, ngành, đơn vị địa phương kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết theo qui định.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.455.036
Truy câp hiện tại 6.664