Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Kết quả công tác cải cách hành chính huyện Quảng Điền 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 11/06/2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về kế hoạch CCHC

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 28/12/2023 về CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2024. Tại kế hoạch UBND huyện xác định 32 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực của công tác CCHC, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 16 nhiệm vụ, các nhiệm vụ khác sẽ được thực hiện hoàn thành theo lộ trình đã đề ra. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, sự chủ động tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND huyện đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2024. 

2. Văn bản đã ban hành chỉ đạo, điều hành triển khai công tác CCHC

Năm 2024, UBND huyện tiếp tục xác định công tác CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực công tác CCHC theo định hướng của tỉnh và đặc điểm cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó đã triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm trong công tác CCHC năm 2024; hội nghị chuyên đề tổng kết công tác CCHC năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/01/2024 về nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) năm 2024, Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/3/2024 về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn năm 2024 để có giải pháp khắc phục, nâng cao chỉ số CCHC năm 2024, Công văn số 1782/UBND ngày 05/6/2024 về tham gia Hội thi trực tuyến công tác CCHC năm 2024.

Ban Chỉ đạo CCHC huyện Quảng Điền tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá tình hình công tác CCHC Quý I, triển khai một số nhiệm vụ Quý II năm 2024. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 54/TB-UBND ngày 26/4/2024 về kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC huyện để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác CCHC tại địa phương.

3. Về kiểm tra CCHC

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2024 về kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2024, theo đó UBND huyện xác định trong năm 2024 sẽ tiến hành kiểm tra CCHC đối với 04 xã và 04 phòng chuyên môn cấp huyện (thời gian hoàn thành kiểm tra trong Quý III/2024). Đồng thời, cũng đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/01/2024 về việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2024.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 29/12/2023 về tuyên truyền CCHC năm 2024, thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình CCHC, Hội thi CCHC năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát hiện, nhân rộng các gương tiêu biểu, cách làm hay trong triển khai thực hiện công tác CCHC. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tuyên truyền 37 tin, 11 bài trên hệ thống Đài truyền thanh huyện.

- Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện, Ban biên tập Trang thông tin các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục CCHC. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trang thông tin điện tử huyện đã đăng tải 33 tin, bài tuyên truyền về CCHC. Đồng thời, tích cực sử dụng các kênh thông tin, truyền thông khác để tuyên truyền công tác CCHC như: fapage UBND huyện Quảng Điền, fapage Tuyên Giáo Quảng Điền, fapage Mặt trận Quảng Điền…

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh giao cho UBND huyện 106 ý kiến chỉ đạo, kết quả UBND huyện đã thực hiện: hoàn thành đúng hạn 77 ý kiến chỉ đạo đúng hạn, 10 ý kiến chỉ đạo đã hoàn thành nhưng quá hạn, 04 ý kiến chỉ đạo quá hạn nhưng chưa hoàn thành, 15 ý kiến chỉ đạo chờ xác nhận.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Cải cách thể chế

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 08/12/2023 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2024. Công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL ngày 18/06/2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND huyện ban hành 01 VBQPPL, HĐND các xã, thị trấn ban hành 11 VBQPPL.

- Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 08/12/2023 về kiểm tra, xử lý VBQPPL trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thẩm định các VBQPPL do HĐND huyện ban hành, theo đó đã rà soát 01 VBQPPL; qua rà soát cho thấy, các văn bản được ban hành đều đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND huyện Quảng Điền năm 2023; Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND huyện Quảng Điền kỳ 2019 - 2023.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thi hành và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/12/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2024 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã phối hợp tập huấn, tuyên truyền, triển khai về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024; Luật thi đua khen thưởng; nghiệp vụ chính sách, chế độ liên quan đến kế toán, kiểm toán thanh toán chi phí qua kho bạc nhà nước…

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2024 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2024 về kiểm soát TTHC năm 2024 trên địa bàn huyện; Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 23/02/2024 về thống kê danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các TTHC.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã trên Trang thông tin điện tử của địa phương, niêm yết tại nơi giải quyết TTHC; cập nhật, cấu hình điện tử các TTHC trên phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; chỉ đạo đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 3808 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hạn, đúng hạn 3429/3450 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 99,4%), 341 hồ sơ đang giải quyết trong hạn; 100% hồ sơ đã được số hóa đầu vào và đầu ra; Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn đã thực hiện khá nghiêm túc việc khảo sát  mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC qua ứng dụng Hue-S.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự, ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, từ đó đã đi vào hoạt động có nề nếp; đồng thời, từng bước trang cấp trang thiết bị đảm bảo sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã được thực hiện đầy đủ theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn đã niêm yết công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trên Trang thông tin điện tử và nơi giải quyết TTHC để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện không nhận được bất cứ phản ánh nào liên quan đến quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn 57 Ban chỉ đạo, Hội đồng, Đoàn để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Quyết định, thông báo nghỉ hưu, giải quyết thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền đảm bảo các quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tinh giản 05 viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên
trách ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố Huế
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về giao biên chế công chức năm 2024; Quyết định số 515/QĐ-SNV ngày 27/5/2024 của Sở Nội vụ. Năm 2024, UBND huyện được giao: 77 biên chế công chức cấp huyện (giảm 01 công chức so với năm 2023); 1432 viên chức (giảm 69 công chức so với năm 2023). Theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 về giao biên chế công chức cho các phòng chuyên môn thuộc năm 2024; Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 về giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn năm 2024.

- UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát để đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 nhằm đáp ứng vị trí việc làm của các đơn vị.

- Kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh cho cấp huyện đã được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

4. Cải cách công vụ

- Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/01/2024 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã cử 65 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong đó: bồi dưỡng kỷ năng lãnh đạo cấp phòng 04; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 13; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 04; nghiệp vụ tài chính 02; thanh tra viên chính 01; pháp luật đấu thầu 04; kỷ năng công dân số cấp tiểu học 06; nghiệp vụ chứng thực 02; nghiệp vụ hộ tịch 03; ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non 03; công tác dân vận 12; xử phạt vi phạm hành chính 11. Phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh mở 01 lớp Trung cấp Chính trị cho 62 học viên là công chức, viên chức các cơ quan cấp huyện, các xã, thị trấn và đội ngũ giáo viên trong nguồn quy hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/01/2024 về việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2024; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/01/2024 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 439/UBND ngày 20/02/2024 về đôn đốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã phối hợp với Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Huyện uỷ tiến hành 02 đợt kiểm tra với 14 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị cơ bản chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chưa nghiêm túc giờ giấc làm việc; việc đeo thẻ công chức trong thực thi công vụ có mặt còn hạn chế.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã quyết định bổ nhiệm 15 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (bổ nhiệm mới 02, bổ nhiệm lại 09, điều động bổ nhiệm 04); phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 03 Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 02/11/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương theo quy định. Đến nay tiến độ, thu ngân sách nhà nước của địa phương theo HĐND tỉnh giao đến 30/5/2024 được 217.874.000.000/695.273.000.000đ, đạt 31%.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: UBND huyện đã ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 28/12/2023 về thực hiện đầu tư công năm 2024; Quyết định 2969/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về giao dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024; Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 24/01/2024 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Quyết định 802/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Quảng Điền; Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 27/02/2024 về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí: UBND huyện đã ban hành Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2024 - 2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Quảng Điền.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 1354/CTr-UBND ngày 02/6/2022 về chương trình tổng thể CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/4/2022 về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện về chuyển đổi số huyện Quảng Điền năm 2024; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28/12/2023 về đẩy mạnh CCHC gắn với chính quyến số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành văn bản điện tử có chữ ký số thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, liên thông 3 cấp (từ cấp xã đến cấp tỉnh) trong hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản Mật theo quy định).

- Tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân qua phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung bằng hình thức trực tuyến. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến 2154/3808 hồ sơ, đạt 56,56%. Đồng thời, thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn năm 2024 trên ứng dụng Hue-S.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được các cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng đồng bộ. Đồng thời, đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2024 về áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại huyện Quảng Điền năm 2024; Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về phê duyệt Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2024.

- Phòng họp trực tuyến của UBND huyện được trang bị hệ thống màn hình Led, hệ thống camera và một số thiết bị phụ trợ khác cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh đề ra; 11 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính bảng để phục vụ họp trực tuyến, bên cạnh đó 11 xã, thị trấn đã bố trí phòng họp trực tuyến với các trang thiết bị đã được đầu tư như: màn hình tivi 55 in, thiết bị camera và một số thiết bị phụ trợ khác….

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã đã được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và trả kết quả TTHC gắn với công tác chuyển đổi số. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 về việc phân bổ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác và CCHC cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Đối với hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí máy vi tính để lưu trữ, soạn thảo các văn bản bí mật Nhà nước; tỷ lệ máy vi tính có cài đặt các phần mềm diệt virus Bkav có bản quyền đạt 100%, các cơ quan đã dùng các thiết bị lưu trữ bên ngoài như: ổ cứng di động, USB… để thực hiện công tác sao lưu dữ liệu định kỳ, nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn.

- Tiếp tục vận hành hoạt động có hiệu quả Mô hình “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện”. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và hướng dẫn Nhân dân cài đặt các ứng dụng như ví điện tử trên Hue-S, VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công, Bác sỹ cho mọi nhà, Báo cháy 114, phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt… để góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

- Các văn bản triển khai thực hiện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực công tác CCHC năm 2024 đã được các phòng ban chuyên môn chủ động tham mưu UBND huyện ban hành cơ bản đầy đủ và kịp thời theo quy định. Đồng thời, được ký số và ban hành luân chuyển trên môi trường mạng.

- Công tác tuyên truyền về CCHC ngày càng phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CCHC. Từ đó, tỷ lệ người dân giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến ở các cấp ngày càng tăng.

- Kịp thời xây dựng Kế hoạch về nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) năm 2024 để có giải pháp khắc phục các tiêu chí mất điểm trong đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2023, góp phần nâng cao chỉ số năm 2024 của huyện.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác CCHC. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức làm công tác CCHC ở cấp xã có nhiều thay đổi, biến động, bước đầu gây ra nhiều khó khăn cho công tác tham mưu triển khai thực hiện.

- Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh giao vẫn còn tình trạng trễ hạn. Tiến độ khảo sát mức độ hài lòng của người dân qua ứng dụng Hue-S còn chậm và còn gặp nhiều khó khăn.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC, công tác chuyển đổi số đã được quan tâm đầu tư tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

2.2. Nguyên nhân

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức về CCHC chưa thật sự đầy đủ.

- Công tác tham mưu và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc thiếu kịp thời, thiếu chặt chẽ.

- Nguồn lực của địa phương còn khó khăn nên ngân sách phân bổ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc trang cấp trang thiết bị phục vụ công tác CCHC, công tác chuyển đổi số vẫn còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch CCHC năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự đầy đủ Hội thi tìm hiểu trực tuyến công tác CCHC năm 2024 đạt hiệu quả.

2. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

3. Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công khai xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; khảo sát mức độ hài lòng của người dân theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh và trên ứng dụng Hue-S đảm bảo yêu cầu, tiến độ.

4. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 đảm bảo theo quy đinh. Phân bổ số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và kiện toàn tổ chức của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

5. Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

6. Thực hiện các giải pháp để thực hiện thu ngân sách địa phương đảm bảo theo kế hoạch HĐND tỉnh giao và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ; quyết toán ngân sách trên địa bàn theo quy định. Có giải pháp để kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được hiệu quả.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh; thực hiện có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh huyện nhằm góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

8. Chỉ đạo cơ quan được giao chủ trì xây dựng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2024 đảm bảo chất lượng, kịp thời để làm tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số CCHC năm 2024. Đồng thời, tiến hành chấm điểm CCHC các cơ quan chuyên môn, tự chấm điểm chỉ số CCHC huyện năm 2024 và thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã theo phân công của Sở Nội vụ đảm bảo thời gian quy định.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.704.795
Truy câp hiện tại 6.091