Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ngày cập nhật 20/03/2024

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 5, 6, 8 Mục I thuộc lĩnh vực công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.704.467
Truy câp hiện tại 5.872