Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Quảng Điền năm 2024.
Ngày cập nhật 14/03/2024

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024.

 

Với mục tiêu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, góp phần huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về THTK, CLP, thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn gắn với chương trình, mục tiêu về THTK, CLP năm 2024 của UBND tỉnh.

Yêu cầu của Chương trình THTK, CLP năm 2024: Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ, của UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện. Chương trình THTK, CLP phải đảm bảo tính toàn diện, nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm. Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được 4 lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định. THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. THTK, CLP phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và nhân dân với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 (Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.741
Truy câp hiện tại 6.634