Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chương trình, Dự án, định hướng phát triển
Ngày 12/01/2022 Văn phòng HĐND và UBND huyện có Ban hành Quyết định số 06/QĐ-VP về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công  
Ngày 27 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 33/TB-UBND  Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong việc cho thuê đất để triển khai các dự án trên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 62/TB-UBND Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng tư vấn giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trang trại để xét hồ sơ xin giao đất, chuyển nhượng trang trại...
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền với các nội dung chủ yếu sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.630.694
Truy câp hiện tại 473