Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2023
Ngày cập nhật 06/01/2023

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 3248 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 12 năm 2022

của UBND huyện Quảng Điền)

 

 

 

 

 

 

I. THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRỌNG ĐIỂM NĂM 2023

1. Đồng chí           Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chung 02 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện.

2. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể chương trình trọng điểm về phát triển dịch vụ du lịch.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể chương trình trọng điểm về nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

II. VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Căn cứ chương trình công tác đã đề ra, các đồng chí được phân công phụ trách các chương trình, đề án trực tiếp kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị và triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo trước tập thể UBND huyện để tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

2. Các cơ quan chủ trì có trách nhiệm cụ thể hoá các chương trình trọng điểm thành các kế hoạch, dự án cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả và phải tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá về kết quả, tiến độ triển khai.

3. UBND các xã, thị trấn căn cứ Chương trình công tác của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn xây dựng Chương trình công tác cụ thể để tổ chức thực hiện.

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình công tác năm thành các chương trình công tác tuần, tháng báo cáo UBND huyện thông qua vào tuần cuối của tháng trước đó.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ, các chương trình trọng điểm trên. Việc chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, đề án giao cho các ngành liên quan chuẩn bị, Văn phòng HĐND và UBND huyện có nhiệm vụ tu chỉnh, biên tập những văn bản do nhiều cơ quan chuẩn bị tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định.

5. Giao trách nhiệm cho các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt chương trình đã đề ra.

 

III. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND HUYỆN NĂM 2023

 

A. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THÔNG QUA UBND HUYỆN

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

 

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

HÌNH THỨC VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

 

 

I

CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH TRƯỚC CÁC HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY TRONG NĂM 2023

 

01

Kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

Các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn

Quý I 15/02/2023

 

 

02

Kế hoạch triển khai công tác tạo việc làm, xuất khẩu lao động đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

Các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn

Quý I 15/02/2023

 

 

03

Báo cáo đánh giá Kết luận số 11-KL/HU, ngày 21/4/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn

Quý I 15/02/2023

 

 

04

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 05/6/2023

 

 

05

Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nếu có)

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 05/6/2023

 

 

06

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 39-KL/HU, ngày 07/10/2013 của Huyện uỷ (khoá XII) về “tiếp tục đổi mới, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý III 15/8/2023

 

 

07

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

15/10/2023

 

 

 

II

CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH TRƯỚC HĐND HUYỆN KHÓA XI TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 06 VÀ THỨ 07

 

01

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 10/6/2023

 

 

02

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Thanh tra huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 10/6/2023

 

 

03

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Thanh tra huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 10/6/2023

 

 

04

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Công an huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 10/6/2023

 

 

05

Tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 10/6/2023

 

 

06

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 10/6/2023

 

 

07

Tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp thứ 05-HĐND huyện khóa XI

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II 10/6/2023

 

 

08

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

15/10/2023

 

 

 

09

Kiểm điểm, chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng Nội Vụ

Quý IV

20/11/2023

 

 

10

Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Các ngành chủ trì các chương trình trọng điểm

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý IV

20/11/2023

 

 

11

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

20/11/2023

 

 

12

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm năm 2024

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Thanh tra huyện

Các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

20/11/2023

 

 

13

Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Thanh tra huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

20/11/2023

 

 

14

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Công an huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

20/11/2023

 

 

15

Tình hình và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp lần thứ 06-HĐND huyện khóa XI

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

20/11/2023

 

 

III

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2023

 

01

Chương trình nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Kế hoạch

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn

Quý I 05/01/2023

 

02

Chương trình phát triển dịch vụ du lịch

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các phòng liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

05/01/2023

 

IV

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

 

01

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Chương trình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

05/01/2023

 

02

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Quy hoạch

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Các phòng, ban liên quan và UBND xã Quảng Phước và thị trấn Sịa

Quý I

06/02/2023

 

03

Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Đề án

Phòng Văn hóa và Thông tin

Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế; các Phòng liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/02/2023

 

04

Quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2035

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Quy hoạch

UBND các xã

Các ngành có liên quan

Quý IV

30/4/2023

 

 

05

Đề án/kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đầm phá giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Đề án/kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II

10/6/2023

 

06

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Sịa

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Quy hoạch

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Các ngành  và UBND xã có liên quan

Quý II

10/5/2023

 

07

Quy hoạch chi tiết 1/500 chỉnh trang Khu nghĩa trang 02 xã: Quảng Vinh, Quảng Phú

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Quy hoạch

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Các ngành  và UBND 02 xã: Quảng Vinh, Quảng Phú

Quý II

10/6/2023

 

08

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng vùng huyện đến năm 2035

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Quy hoạch

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Các ngành có liên quan

Quý III

30/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

 

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

HÌNH THỨC VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

 

I

LĨNH VỰC KINH TẾ TỔNG HỢP

01

Báo cáo về thực hiện Kế hoạch đầu tư công và thu tiền sử dụng đất năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Tài chính-Kế hoạch/Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

các Phòng liên quan và UBND các xã, thị trấn

Trước ngày 20 tháng cuối cùng hàng quý

 

02

Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2022

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Phòng Tài nguyên-Môi trường

Các ngành cấp huyện có liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

03

Báo cáo sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2023

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý II

20/4/2023

 

04

Báo cáo sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Công an huyện

Các ngành cấp huyện có liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II

20/6/2023

 

05

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2022 và triển khai kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai năm 2023

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN huyện

Quý II

30/6/2023

 

06

Kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2024

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Kế hoạch

Phòng Tài nguyên-Môi trường

Các ngành cấp huyện có liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

30/10/2023

 

07

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp toàn diện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Các ngành cấp huyện có liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

30/10/2023

 

08

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 08/12/2021 của Huyện ủy về chỉnh trang, phát triển đô thị Sịa, Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 08/12/2021 của Huyện ủy về xây dựng, phát triển xã Quảng Thành đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Các ngành  và UBND xã có liên quan

Quý IV

15/11/2023

 

09

Báo cáo tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2023

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Báo cáo

Công an huyện

Các ngành cấp huyện có liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

15/11/2023

 

II

LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

01

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

05/01/2023

 

02

Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Các ngành liên quan

Quý I

05/01/2023

 

03

Kế hoạch ứng dựng và phát triển Công nghệ thông tin năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

05/01/2023

 

04

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Qúy Mão 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

10/01/2023

 

05

Kế hoach triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

15/01/2023

 

06

Kế hoach triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

15/01/2023

 

07

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

08

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

09

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

10

Kế hoạch khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Bảo hiểm xã hội huyện/ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

11

Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

12

Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

13

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

05/02/2023

 

14

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

10/02/2023

 

15

Kế hoạch triển khai sưu tầm, biên soạn “Dư địa chí Quảng Điền”

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

10/02/2023

 

16

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng quê hương và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

20/02/2023

 

17

Kế hoạch triển khai Đề án du lịch năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

28/02/2023

 

18

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023)

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý II

10/6/2023

 

19

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND các xã, thị trấn

Quý III

15/7/2023

 

20

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các Trung tâm, các trường THPT

Quý III

15/8/2023

 

21

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

10/11/2023

 

22

Báo cáo kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

15/11/2023

 

23

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

15/11/2023

 

24

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023)

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Ban chỉ huy Quân sự huyện

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

25

Báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

25/12/2023

 

26

Báo cáo tổng kết công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

25/12/2023

 

III

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH, NỘI CHÍNH

01

Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Công an huyện

BCH Quân sự huyện

Quý I

10/01/2023

 

02

Kế hoạch triển khai công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

10/01/2023

 

03

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Kế hoạch

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

Công an huyện

Quý I

15/01/2023

 

04

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

05

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

06

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

17/01/2023

 

07

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

08

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

09

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

10

Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

15/01/2023

 

11

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Tư pháp

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

12

Kế hoạch thực hiện theo dõi công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Tư pháp

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

13

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Tư pháp

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

14

Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Công an huyện

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

15

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Công an huyện

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

16

Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

30/01/2023

 

17

Kế hoạch kiểm tra phân cấp quản lý của UBND huyện

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

30/01/2023

 

18

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

30/01/2023

 

19

Kế hoạch triển khai công tác Dân vận chính quyền năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Qúy I

30/01/2023

 

20

Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý I

30/01/2023

 

21

Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức cấp xã năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Quý II

28/02/2023

 

22

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Thanh tra huyện

Các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

23

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn.

Quý II

30/3/2023

 

24

Kế hoạch luân chuyển, điều động viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Kế hoạch

Phòng Nội vụ

Phòng giáo dục và Đạo tạo; các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

15/4/2023

 

25

Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Kế hoạch

Phòng Tư pháp

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn

Theo yêu cầu của tỉnh

 

26

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Nội vụ

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn.

Quý IV

15/11/2023

 

27

Báo cáo tổng kết công tác Dân vận chính quyền năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

30/11/2023

 

28

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

20/11/2023

 

29

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

Quý IV

30/11/2023

 

30

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Đ/c Lê Ngọc Bảo

Báo cáo

Phòng Nội vụ

Các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn.

Quý IV

15/12/2023

 

31

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Báo cáo

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan và UBND các xã

Quý IV

20/12/2023

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.461.030
Truy câp hiện tại 10.590