Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quyết định về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền
Ngày cập nhật 18/09/2018

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền với các nội dung chủ yếu sau:

V. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI CHỢ

1. Phương thức chuyển đổi

Thực hiện theo khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND  ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý. Trong trường hợp chỉ có 01 đơn vị tham gia thì xem xét thực hiện phương thức giao doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ năng lực, điều kiện quản lý.

2. Thời gian giao quản lý chợ Trung tâm thương mại (lần đầu)

Tính từ thời điểm UBND huyện phê duyệt Quyết định công nhận tổ chức, đơn vị quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện đến ngày 05/9/2026 (thời điểm hết niên hạn đấu lô, ki ốt tại đình chợ chính Trung tâm thương mại huyện).

3. Phương án bàn giao, tiếp nhận và quản lý tài sản, đất đai của chợ Trung tâm thương mại

a. Phương án bàn giao, tiếp nhận và quản lý tài sản

- Các đơn vị liên quan có trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng cơ sở vật chất tại chợ Trung tâm thương mại cho đến lúc bàn giao cho đơn vị tiếp nhận. Giá trị tài sản còn lại để bàn giao tài sản và hoàn trả vốn cho Nhà nước của đơn vị nhận quản lý chợ Trung tâm thương mại được thực hiện theo kết quả thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Sau khi UBND huyện phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ Trung tâm thương mại và Quyết định công nhận tổ chức, đơn vị quản lý chợ Trung tâm thương mại, UBND thị trấn Sịa phối hợp với các ngành cấp huyện liên quan tổ chức bàn giao tài sản tại chợ Trung tâm thương mại cho đơn vị tiếp nhận.

- Đơn vị tiếp nhận quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện có trách nhiệm đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục trong chợ theo đúng quy hoạch, kế hoạch do UBND huyện phê duyệt. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán thiết kế xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trong chợ phải theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, phải công khai rộng rãi dự án để tiểu thương trong chợ Trung tâm thương mại biết. Kinh phí đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng do đơn vị tiếp nhận quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện chủ động huy động, bố trí.

b. Phương án quản lý, sử dụng đất đai

Bàn giao toàn bộ diện tích khu đất chợ Trung tâm thương mại huyện đang sử dụng cho đơn vị tiếp nhận quản lý sau chuyển đổi theo quy hoạch. Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thuê đất, quản lý diện tích đất đã được bàn giao; không được lấn chiếm, thay đổi mục đích sử dụng. Đơn vị tiếp nhận quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện không được thế chấp quyền sử dụng đất và các công trình trong phạm vi chợ Trung tâm thương mại huyện để vay vốn.

4. Phương án hoàn trả tài sản, khấu hao, hoàn trả vốn Nhà nước

- Sau khi tiếp nhận, toàn bộ tài sản do Nhà nước đầu tư sẽ được chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng. Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm xây dựng phương án khấu hao tài sản cố định; có kế hoạch duy tu, sửa chữa khi công trình bị hư hỏng, xuống cấp trong phương án sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Đối với các hạng mục công trình được nhà nước đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước sau khi tổ chức chuyển đổi, tổng mức đầu tư công trình sẽ được bổ sung vào tổng giá trị cần khấu hao, giá trị khấu hao hàng năm được tính  như sau: giá trị khấu hao hàng năm = giá trị khấu hao hàng năm khi xây dựng phương án + tổng mức đầu tư xây dựng công trình (phát sinh sau chuyển đổi)/tuổi thọ sử dụng công trình (năm).

- Việc tính khấu hao tài sản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Đơn vị tiếp nhận quản lý có trách nhiệm hoàn trả vốn nhà nước theo phương án theo quy định (có Phụ lục 3 kèm theo).

5. Phương án quản lý, quy hoạch ngành hàng sau chuyển đổi

a. Phương án quản lý chợ Trung tâm thương mại sau chuyển đổi

- Đơn vị tiếp nhận quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện phải tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo hướng văn minh, hiện đại. Bố trí, sắp xếp hợp lý các ngành hàng theo từng khu vực.

          - Tổ chức thu và sử dụng giá dịch vụ theo quy định của nhà nước.

- Trong thời gian đơn vị tiếp nhận quản lý chợ phải tuân thủ các điều kiện về giao lô, đấu giá lô, cho thuê lô, thời hạn thuê lô đối với các lô đã được UBND huyện giao lô có thời hạn khai thác (khu vực đình chợ chính và khu 10 ki-ốt). Sau thời gian hết hạn thuê lô của các lô trên, đơn vị tiếp nhận có kế hoạch về giao, đấu giá lô, cho thuê lô và kế hoạch thu, sử dụng để tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm mục đích kinh doanh phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

- Đơn vị tiếp nhận phải tự chủ và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh; tự quyết định về phân phối thu nhập sau khi nộp ngân sách các khoản theo quy định.

- Phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết lao động: Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị tiếp nhận tự quyết định việc giải quyết, bố trí lao động, quản lý chợ theo thỏa thuận giữa các bên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy: Đơn vị tiếp nhận khi đi vào hoạt động tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy của Nhà nước.

- Yêu cầu khác: Đơn vị tiếp nhận phải chấp hành các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ thuế; ưu tiên thu hút lao động địa phương.

b. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

          Đơn vị tiếp nhận quản lý chợ được toàn quyền tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý chợ.

c. Quy hoạch ngành hàng trong chợ Trung tâm thương mại

- Để đảm bảo tính ổn định trong kinh doanh, trong năm đầu tiên sau chuyển đổi không thực hiện việc xáo trộn, sắp xếp lại ngành hàng trong đình chợ chính mà phải giữ nguyên trạng như trước chuyển đổi.

- Giai đoạn từ năm thứ 02 trở đi, đơn vị tiếp nhận quản lý nghiên cứu bố trí, sắp xếp lại vị trí các lô, quầy hàng trong chợ Trung tâm thương mại theo hướng hợp lý, thông thoáng, thuận lợi mua bán hàng hoá, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phương án sắp xếp phải có sự đồng thuận của tiểu thương và chỉ được thực hiện khi được UBND huyện đồng ý.

          6. Phương án quản lý quy hoạch, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa chợ Trung tâm thương mại sau chuyển đổi

- Về quy hoạch, thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định số 2.770/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại Quảng Điền và khu dân cư phụ cận, tỷ lệ 1/500.

- Việc xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục công trình trong khu vực được giao quản lý phải căn cứ theo quy hoạch được duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến của UBND huyện.

7. Phương án huy động vốn

Vốn tự có của đơn vị quản lý chợ Trung tâm thương mại và huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế khác.

          8. Dự kiến doanh thu và chi phí một số hoạt động kinh doanh chủ yếu

                                                                                                                                                                                                                                                                            ĐVT: đồng

TT

Danh mục

Thu

Chi

1

Dịch vụ giữ xe

294.920.000

72.000.000

2

Dịch vụ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường

86.400.000

73.200.000

3

Dịch vụ vệ sinh

73.000.000

39.600.000

4

Thu lệ phí chợ khu tự sản, tự tiêu

26.880.000

4.800.000

5

Bảo vệ hàng hóa ban đêm

45.000.000

18.000.000

6

Bốc xếp hàng hóa, thu tiền điện, nước,...

48.000.000

36.000.000

7

Trả lương

 

144.000.000

Tổng cộng

574.200.000

387.600.000

Lợi nhuận dự tính chưa bao gồm thuế, hoàn trả vốn ngân sách

186.600.000

 

9. Phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự

- Phòng cháy, chữa cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

- Quản lý trật tự: Đơn vị được giao quản lý chợ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vi được giao quản lý. Các cơ quan, ban ngành liên quan cấp huyện, UBND thị trấn Sịa hỗ trợ về nâng cao năng lực quản lý cho đơn vị tiếp nhận để đảm bảo an toàn trật tự tại chợ Trung tâm thương mại.

VI. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1. Ưu đãi về vốn (hoàn trả vốn nhà nước)

- Tài sản được sử dụng vào mục đích công cộng, phúc lợi xã hội, như: sân vườn, tường rào, cổng, hệ thống đường giao thông ngoài đình chợ,... không đưa vào phương án để tính khấu hao tài sản.

- Những tài sản đã được Nhà nước tổ chức đấu thầu sử dụng có thời hạn, tiền đấu lô đã được đưa vào ngân sách huyện thì không đưa vào phương án để tính khấu hao tài sản.

- Nhằm tạo điều kiện cho đơn vị tiếp nhận trong việc hoàn trả vốn nhà nước, trong 03 năm đầu, UBND huyện sẽ xem xét ưu đãi cho đơn vị tiếp nhận quản lý chợ chỉ trích nộp 50% giá trị cần khấu hao tài sản cố định hàng năm và chỉ tiến hành việc duy tu, sửa chữa những hư hỏng nhỏ để phục vụ hoạt động; 03 năm tiếp theo, đơn vị tiếp nhận nộp đủ 100% giá trị khấu hao tài sản cố định hàng năm; các năm còn lại, đơn vị tiếp nhận nộp đủ 100% giá trị khấu hao tài sản cố định hàng năm + 50% giá trị cần khấu hao còn lại của 03 năm đầu.

2. Ưu đãi về đất đai

Miễn tiền thuê đất 15 năm. Hết thời hạn miễn tiền thuê đất, trường hợp đơn vị tiếp nhận quản lý chợ là Hợp tác xã thì được giảm 50% tiền thuê đất từ năm thứ 16 trở đi.

VII. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bàn giao, tiếp nhận

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý chợ (khi chưa giải thể)

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành tốt chủ trương, chính sách về chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

          - Có trách nhiệm bảo quản tài sản của chợ Trung tâm thương mại và các tài sản có liên quan khác trong thời gian trước khi bàn giao quản lý; đồng thời, bàn giao đầy đủ hồ sơ, sổ sách có liên quan cho đơn vị tiếp nhận.

          2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tiếp nhận

a. Quyền lợi

- Tiếp nhận, xây dựng phương án kinh doanh, quản lý, sử dụng tài sản được giao.

- Được thu các khoản thu theo quy định của Nhà nước.

- Phát triển thêm các loại hình dịch vụ (khi được phép của UBND huyện) để tăng nguồn thu cho đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác, góp phần quản lý tốt hoạt động tại chợ.

b. Nghĩa vụ

- Thực hiện theo Quy hoạch tổng thể mặt bằng chợ Trung tâm thương mại: Theo các nội dung quy định tại Quyết định số 2.770/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại Quảng Điền và khu dân cư phụ cận, tỷ lệ 1/500.

- Quy hoạch khu bán hàng và sắp xếp trật tự các ngành hàng hợp lý, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, thuận tiện cho hoạt động mua bán. Việc bố trí, sắp xếp ngành hàng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Xây dựng Nội quy chợ trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện theo Nội quy được phê duyệt.

 - Trực tiếp quản lý hoạt động toàn diện của các điểm kinh doanh trong chợ Trung tâm thương mại huyện.

- Chấp hành các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ thuế và không được quy định các khoản thu mới khi chưa được UBND huyện phê duyệt.

- Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm để báo cáo UBND huyện và cơ quan liên quan.

VIII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND thị trấn Sịa để thông báo công khai Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức lựa chọn đơn vị tiếp nhận quản lý chợ theo các quy định hiện hành.

- Tham mưu UBND huyện Quyết định công nhận đơn vị tiếp nhận quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ bàn giao tài sản.

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Hướng dẫn đơn vị tiếp nhận lập các thủ tục liên quan trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xin thuê đất tại chợ Trung tâm thương mại theo quy định.

4. Chi cục Thuế huyện

Hướng dẫn, kiểm tra việc thu nộp vào ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị tiếp nhận quản lý chợ Trung tâm thương mại theo quy định.

5. UBND thị trấn Sịa

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện cho các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Trung tâm thương mại huyện và nhân dân trên địa bàn biết để tham gia.

- Trong thời gian 01 năm đầu sau khi chuyển đổi, UBND thị trấn Sịa chỉ đạo Công an thị trấn hỗ trợ, phối hợp với đơn vị tiếp nhận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đưa hoạt động của chợ Trung tâm thương mại huyện đi vào nề nếp.

- Chủ trì bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý toàn bộ hồ sơ, sổ sách có liên quan đến hoạt động của chợ Trung tâm thương mại.

6. Đơn vị tiếp nhận quản lý

Tiếp nhận tài sản, đất đai, hồ sơ, sổ sách có liên quan; tổ chức thực hiện Phương án quản lý đã được phê duyệt, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

(Có Quyết định đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.567.406
Truy câp hiện tại 6.343