Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Rà soát công tác quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 07/03/2023

Ngày 03/3/2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để rà soát công tác quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện, nội dung cụ thể:

Ngày 02/3/2023, tại Hội trường tầng 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để rà soát công tác quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã và thị trấn Sịa.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo tóm tắt công tác quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Thống nhất chủ trương bàn giao các thùng rác chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện cho UBND các xã, thị trấn quản lý (tài sản công), sau đó UBND các xã, thị trấn tiến hành bàn giao cho các Hợp tác xã trên địa bàn vận hành sử dụng.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện cung cấp tọa độ vị trí các thùng rác trên địa bàn toàn huyện cho các xã, thị trấn.

3. UBND các xã, thị trấn tiến hành thống kê các thùng rác hư hỏng trên địa bàn; gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 18/3/2023.

4. Trên cơ sở số liệu UBND các xã, thị trấn báo cáo; Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá các thùng rác hư hỏng trên địa bàn; báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/3/2023.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành thuê đơn vị tư vấn để lập dự án sửa chữa các thùng rác hư hỏng trên địa bàn; hoàn thành trước ngày 07/4/2023.

6. UBND các xã, thị trấn quan tâm bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa các thùng rác hư hỏng trên địa bàn vào đầu tư công hàng năm của các xã, thị trấn. Đồng thời, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân bỏ các bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn vào các thùng chứa rác bảo vệ thực vật. Đồng thời, chỉ đạo các Hợp tác xã trên địa bàn tiến hành thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác bảo vệ thực vật theo diện tích trồng trọt (đầu sào) của người dân kể từ năm 2024.

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác bảo vệ thực vật năm 2023.

8. UBND các xã, thị trấn trích kinh phí từ thu tiền dịch vụ của người dân kể từ năm 2024 trở đi để chi trả tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác bảo vệ thực vật trên địa bàn.

9. Từ năm 2024 trở đi, UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (chủ nguồn thải) hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác bảo vệ thực vật trên địa bàn.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.765