Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 07/03/2023

Ngày 06/03/2023, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Công văn số  381/UBND về triển khai thực hiện hiệu quả công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn huyện; với mục tiêu gắn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng người dân, doanh nghiệp là chủ thể quản lý, sử dụng hiệu quả dữ liệu của họ theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ trên cơ sở kiểm tra, xác nhận tự động từ dữ liệu hoặc tái sử dụng thông tin, giấy tờ đã được số hóa, có giá trị pháp lý để người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp một lần. UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https:// dichvucong.gov.vn) theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Công văn này.

- Chỉ đạo công chức được cử làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kêt quả của đơn vị thực hiện tạo tài khoản cho công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi công dân đến giao dịch/thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100 % công dân được tạo tài khoản khi đến giao dịch tại đơn vị. Việc tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo Phụ lục II kèm theo Công văn này.

- Nghiêm túc thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn/), đảm bảo 100% hồ sơ chứng thực được cập nhật lên phần mềm chứng thực điện tử được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (bản sao điện tử từ bản chính đạt 100% khi công dân đến thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính).

Trọng tâm đối với thủ tục hành chính:

 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Mã số: 2.000815).

- Chủ động  rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị để triển khai dịch vụ này trên địa bàn (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản,…).

Đồng thời, thông báo bằng văn bản qua Văn phòng HĐND và UBND huyện (để theo dõi, tổng hợp) đối với trường hợp thay đổi thông tin cán bộ, công chức tham gia vào quy trình cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính để cấu hình, phân quyền trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

2. Phòng Tư pháp huyện

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện, triển khai hướng dẫn thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, định kỳ báo cáo UBND huyện quá trình thực hiện, đề xuất khen thưởng/phê bình các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Chỉ đạo công chức đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Nghiêm cấm hành vi tiếp nhận tại đơn vị (chỉ thực hiện tiếp nhận tập trung tại Trung tâm hành chính công huyện).

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https:// dichvucong.gov.vn) theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Công văn này.

- Phổ biến, quán triệt nội dung quy định về việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về giá trị pháp lý của bản sao điện tử.

- Chỉ đạo Trung tâm hành chính công huyện:

+ Thực hiện tạo tài khoản cho công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi công dân đến giao dịch/thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100 % công dân được tạo tài khoản khi đến giao dịch tại đơn vị. Việc tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo Phụ lục II kèm theo Công văn này.

+ Triển khai hướng dẫn thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những thông tin, lợi ích của chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tới toàn thể người dân, doanh nghiệpkhi đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chủ trương, cách thức thực hiện các dịch vụ công để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung quy định về việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về giá trị pháp lý của bản sao điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những thông tin, lợi ích của chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tới toàn thể người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.912.674
Truy câp hiện tại 6.366