Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công tháng 01/2021
Ngày cập nhật 02/02/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tháng 01 tại Trung tâm hành chính công trong thời gian từ: ngày 26/12/2020 đến ngày 25/01/2021 như sau:

 

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

2

Đất đai

195

0

0

172

168

4

23

22

1

 

3

Môi trường

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

14

0

0

14

14

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

9

0

0

9

8

1

0

0

0

 

8

Giao dịch bảo đảm

62

0

0

61

61

0

1

1

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

15

0

0

15

15

0

0

0

0

 

10

Bảo trợ xã hội

141

0

0

137

135

2

4

4

0

 

11

Hoạt động xây dựng

31

0

0

31

30

1

0

0

0

 

12

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

181

0

0

181

181

0

0

0

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

14

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

15

Giải quyết chế độ BHXH

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

16

Kinh doanh Khí

1

0

0

1

0

1

0

0

0

 

17

Đầu tư xây dựng

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

18

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

Tổng cộng

677

0

677

649

640

9

28

27

1

 

  1. Tình hình hoạt động và phối hợp giải quyết hồ sơ

- Trong tháng 01/2021, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết. Trong tháng, mặc dù Trung tâm đã tích cực đôn đốc, nhắc nhỡ cũng như phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết hồ sơ đảm bảo theo đúng thời gian. Tuy vậy, trong quá trình giải quyết vẫn còn một số hồ sơ trễ hẹn.

- Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhỡ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; kịp thời nhắc nhỡ các cơ quan ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn cũng như việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của công dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Việc ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn, đặc biệt là các hồ sơ trễ hẹn do sự chủ quan của cơ quan chuyên môn vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Cụ thể có 10 hồ sơ giải quyết trễ hẹn nhưng chỉ ban hành 01 thư xin lỗi.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 01/2021, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là  24 lượt và lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 lượt,  ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 51 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 01/2021, có 9/677 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,3%.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết hồ sơ, đặc biệt là các cơ quan có hồ sơ trễ hẹn nhiều cũng như một số cơ quan phát sinh ít hồ sơ nhưng giải quyết trễ hẹn, kịp thời xử lý hồ sơ trên phần mềm, tránh tình trạng hồ sơ giấy đã xử lý đúng hẹn nhưng trên hệ thống phần mềm trễ hẹn.

- Đề nghị lãnh đạo các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi theo quy định đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

- Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viện chức làm việc tại Trung tâm đảm bảo thời gian, thời gian gần đây một số công chức, viện chức của các cơ quan chuyên môn điều động làm việc tại Trung tâm chưa chấp hành đúng nội quy làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính, gây phiền hà cho công dân và tổ chức./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.652.248
Truy câp hiện tại 1.388