Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 20/06/2019

Thực hiện Công văn số 3.441/UBND-TC ngày 01/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường chống thất thu trong hoạt động xây dựng; để tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng và chống thất thu ngân sách nhà nước ở lĩnh vực này, chấp hành đúng pháp luật về thuế, ngày 17/6/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 686/UBND về việc tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, UBND huyện các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chi cục Thuế

- Hướng dẫn cụ thể các thủ tục kê khai về thuế của các tổ chức và cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng, vừa đảm bảo được công tác quản lý nhà nước về xây dựng, vừa quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời thuế trong hoạt động xây dựng.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh hành nghề xây dựng; thường xuyên kiểm tra, xác định đầy đủ, chính xác doanh thu của từng tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng, làm cơ sở tính thuế và tổ chức thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm đối với các đối tượng hành nghề xây dựng nhưng không thực hiện đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế hoặc gian lận về thuế trong hoạt động xây dựng nhà ở.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phối hợp kiểm tra, kiểm soát các nhà thầu xây dựng hoạt động không có giấy phép để xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu phải đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký thuế.

3. Trung tâm Hành chính công huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phối hợp tuyên truyền về nộp thuế nhà ở tư nhân khi công dân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;  định kỳ hàng tháng gửi thông báo danh mục công trình, tên chủ hộ (chủ đầu tư) đã được cấp giấy phép xây dựng trong tháng cho Chi cục Thuế để quản lý thu thuế.

4. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường công tác quản lý về hoạt động xây dựng nhà ở trên địa bàn; hướng dẫn các chủ hộ xây dựng nhà tư nhân lập các thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

5. Trung tâm Văn hóa  - Thông tin và Thể thao

Phối hợp với Chi cục Thuế để thông tin, tuyên truyền, vận động sâu rộng nội dung về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xây dựng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh và tầng lớp nhân dân được biết và chấp hành tốt việc đăng ký, kê khai, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.393
Truy câp hiện tại 5.488