Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh công tác cải cách hành hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 20/06/2019

Ngày 11/6/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 652/UBND về việc nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành hành chính năm 2019. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện với các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính.

Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ với chính sách tinh giản biên chế.

Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; trong đó công tác bố trí, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử; khai thác, sử dụng có hiệu quả Cổng dịch vụ công tỉnh. Sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền.

- Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm thực chất, không làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra hồ sơ trễ hẹn.

Xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên xử lý những cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Tập trung tham mưu UBND huyện triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các ngành cấp trên giao. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, kịp thời đôn đốc, nhắc nhỡ, tìm giải pháp khắc phục đối với những trường hợp chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Rà soát, niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành; công khai đầy đủ các thông tin về địa điểm, thời gian và trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính giải quyết tại Trung tâm hành chính công huyện. Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công và chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại để kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các thủ tục hành chính không phù hợp.

Tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế cửa liên thông trên địa bàn huyện. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các lỗi trong các phần mềm dùng chung, đảm bảo các cơ quan, đơn vị, địa phương vận hành ổn định các phần mềm dùng chung.

Tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành cấp trên giao thực hiện trên phần mềm Ý kiến chỉ đạo, đảm bảo 100% ý kiến chỉ đạo được triển khai thực hiện đúng thời hạn.

3. Phòng Nội vụ

Thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Tập trung tham mưu đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, đảm bảo công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình. Đảm bảo đội ngũ công chức, viên chức được tuyển dụng mới đảm bảo năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong sử dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính các cấp.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Nghiên cứu tham mưu UBND huyện quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn, gắn chặt với công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm năng lực hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ, vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin trong phạm vi toàn huyện được thông suốt, nhanh chóng, thuận tiện. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa các cơ quan trên địa bàn huyện.

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

 

                                                              

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.598.188
Truy câp hiện tại 5.036