Tìm kiếm tin tức
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 24/05/2018

              Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đã được các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo diện mạo đô thị thị trấn Sịa và trung tâm các xã ngày càng khang trang, nề nếp. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng có lúc, có nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức và còn buông lỏng dẫn đến tình trạng xây dựng nhà ở vi phạm trật tự đô thị, sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng lòng, lề đường không đúng quy định vẫn còn diễn ra.

                Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên trước hết thuộc về trách nhiệm của các chủ đầu tư; đồng thời, do công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về quản lý đô thị và trật tự xây dựng chưa được các ngành, địa phương quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm thiếu thường xuyên, kịp thời và chưa kiên quyết; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ.

                Để chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đô thị và trật tự xây dựng, từng bước đưa công tác này dần đi vào nề nếp, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

                1. UBND các xã, thị trấn

                - Chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và an toàn thi công xây dựng đối với tất cả các công trình xây dựng (bao gồm cả công trình có giấy phép và công trình được miễn giấy phép xây dựng).

                - Kịp thời lập Biên bản xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm lộ giới quy hoạch của các tuyến đường, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

                - Cử lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra việc thực hiện trật tự xây dựng vào các ngày nghỉ, ban đêm,... nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm lộ giới quy hoạch của các tuyến đường, sử dụng đất không đúng mục đích; đặc biệt, chú trọng đến trật tự xây dựng tại các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, các tuyến đường đi qua khu vực trung tâm xã, thị trấn.

                - Xử lý dứt điểm trình trạng họp chợ tại các chợ tự phát, khu vực hai bên đường, lấn chiếm vĩa hè, lề đường làm mất vẽ mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông.

                - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; tăng cường đôn đốc, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân, các tổ chức về các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng; phân công và quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, lãnh đạo, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý việc xây dựng theo giấy phép được UBND huyện cấp để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, mất an toàn lao động trong thi công xây dựng mà không xử lý hoặc xử lý không kịp thời; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc không phát hiện, không xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

                - Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý xây dựng, trật tự đô thị.

                - Theo quy định tại điểm k, khoản 2, điều 89 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, khi xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa), chủ đầu tư được miễn cấp giấy phép xây dựng; vì vậy, UBND các xã hướng dẫn chủ đầu tư chỉ gửi hồ sơ bản vẽ và thông báo ngày khởi công về UBND xã, trong đó hồ sơ phải thể hiện được: sơ đồ vị trí công trình, chiều cao nhà, số tầng, khoảng cách từ tim đường đến vị trí xây dựng để theo dõi, quản lý.

                - Riêng đối với UBND thị trấn Sịa: thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống Đài phát thanh hoặc qua các buổi họp tổ dân phố về hồ sơ, thủ tục theo quy định khi xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị; kịp thời đình chỉ thi công các trường hợp xây dựng nhà ở khi chưa có giấy phép; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng công trình nhà ở theo giấy phép xây dựng đã được UBND huyện cấp.

                - Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, một năm hoặc đột xuất khi được yêu cầu, có báo cáo kết quả xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng về UBND huyện (qua phòng Kinh tế - Hạ tầng) bằng đường công văn và bản Fax theo số 02343.554.287.

                2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

                - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý đô thị và trật tự xây dựng.

               - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xây dựng trên địa bàn toàn huyện; yêu cầu phân công cụ thể trách nhiệm các cá nhân lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương nhằm tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, an toàn thi công xây dựng trên địa bàn huyện.

                - Công khai các thủ tục cấp giấy phép xây dựng; hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình lập các thủ tục đề nghị cấp giấy phép khi có nhu cầu xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình, nhà ở đảm bảo đúng quy trình.

                - Thường xuyên tổ chức hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng ở các xã, thị trấn.

                - Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà và công sở và các quy định khác của pháp luật.

               - Kịp thời tham mưu UBND huyện các văn bản quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở quy định pháp luật để chỉ đạo, điều hành; tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng trên địa bàn huyện định kỳ 03 tháng, 06 tháng, một năm hoặc đột xuất khi được yêu cầu.

               3. Phòng Tài nguyên - Môi trường

                - Chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật, các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng làm mất vệ sinh môi trường.

               - Tăng cường công tác thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng cam kết bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời việc cho thuê đất theo đúng thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn.

               4. Chi cục Thuế   

                Khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động dịch vụ xây dựng tư nhân thông qua Trung tâm Hành chính công huyện. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn hiểu về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành pháp luật thuế khi xin giấy phép xây dựng.

                5. Đài Truyền thanh huyện

Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị và trật tự xây dựng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.368.201
Truy câp hiện tại 197