Tìm kiếm tin tức
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện ban hành Kế hoạch công tác năm 2018
Ngày cập nhật 11/04/2018

          Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN); thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐGDQPAN ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác GDQPAN năm 2018; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện xây dựng Kế hoạch công tác GDQPAN năm 2018 như sau:

          Mục đích của Kế hoạch là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cấp, các ngành; triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh một cách đồng bộ, có hiệu quả. Qua đó nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên và toàn dân về quốc phòng và an ninh, đưa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện.

          Để đạt được mục đích đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từ huyện đến cơ sở phải làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi được phân công; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà ngành mình phụ trách để tham mưu cho Hội đồng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

             Trong năm 2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

            1. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành về giáo dục quốc phòng và an ninh, nhất là Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

           2. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng, Ban thường trực, Ban thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện, cấp xã theo Điều 44 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; bổ sung quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng.

            3. Các cấp khảo sát, nắm chắc các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo khả năng của địa phương, cơ quan, tổ chức nhưng ít nhất phải đạt được 45% tổng số cán bộ trong diện phải bồi dưỡng. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy theo quy định.

            4. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, coi trọng hình thức tuyên truyền miệng. Tập trung tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

           5. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp. Các trường Trung học phổ thông học giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh theo phân phối chương trình. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyện huyện tổ chức học tập trung môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh bậc Trung học phổ thông theo quy định./.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.494.327
Truy câp hiện tại 54