Tìm kiếm tin tức
UBND huyện ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018
Ngày cập nhật 10/03/2018

       Ngày 07/3/2018, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính thống nhất, thiết thực, hiệu quả trong điều kiện hội nhập quốc tế; đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác quốc phòng, an ninh.

2. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nòng cốt là xây dựng Quân đội nhân dân  chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chăm lo giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ dân quân, tự vệ theo đúng Luật Dân quân tự vệ và Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng Phong Hải theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

3. Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình (giai đoạn 2) trong khu căn cứ chiến đấu của huyện phục vụ công tác quân sự, quốc phòng của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm A, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch B của các ngành cấp huyện theo đúng quy định, phù hợp với tình hình. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và các ngày lễ lớn trong năm.

4. Chỉ đạo 03 xã: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ xây dựng kế hoạch, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã có chất lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

5. Đối với công tác dân quân, tự vệ

- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Dân quân, tự vệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân quân, tự vệ. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về công tác dân quân, tự vệ.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, các đơn vị tự vệ. Rà soát, củng cố lực lượng dân quân, tự vệ theo Thông tư 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng phù hợp với tình hình địa phương; chú trọng xây dựng dân quân, tự vệ các phân đội hỏa lực ĐKZ, cối 82mm, cối 60mm, súng máy phòng không 12,7mm, dân quân biển, dân quân cơ động trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trong khu vực phòng thủ then chốt của huyện.

- Bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện dân quân, tự vệ theo đúng Thông tư 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng. Bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Luật Dân quân, tự vệ.

6. Đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2, đối tượng 3 theo kế hoạch của trên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 đạt 100% quân số và cho các đối tượng khác đạt 50% quân số.

- Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp theo Điều 44, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; khảo sát, nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng đúng thành phần, đủ chỉ tiêu, đạt kết quả cao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về quốc phòng, an ninh./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.513.450
Truy câp hiện tại 31