Tìm kiếm tin tức
Triển khai công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018.
Ngày cập nhật 12/02/2018

            Ngày 06 tháng 02 năm 2018, UBND huyện tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và công tác Nội vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị, có ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và hơn 40 công chức phụ trách công tác CCHC và công tác Nội vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Đình Đức, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

              Tại Hội nghị, ông Lê Văn Khuyến, Ủy viên UBND huyện - Trưởng Phòng Nội vụ, được sự phân công của UBND huyện đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác CCHC năm 2017; Báo cáo tổng kết công tác nội vụ năm 2017 và trình bày phương hướng, nhiệm vụ đối với công tác CCHC và công tác Nội vụ trong năm 2018. Theo các Báo cáo, nhìn chung trong năm 2017, Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị địa phương luôn bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của UBND, HĐND các cấp để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ: Công tác tổ chức, bộ máy đạt những kết quả khá, đã tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho các cơ quan trực thuộc UBND huyện, kiện toàn, thành lập 42 Hội đồng, Ban, Đoàn kiểm tra liên ngành để giúp UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp được tiến hành khá chặt chẽ, cơ bản quản lý chặt định biên của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

            Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, đã thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã tổ chức tuyển dụng để bố trí đối với những cơ quan, đơn vị thiếu người làm việc, tiếp tục đẩy mạnh việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và cho nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

            Công tác CCHC và kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường. Đã thành lập và đưa Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền vào hoạt động, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn được củng cố kiện toàn tổ chức, hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng, ý thức, trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

           Công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, hiệu quả, các phong trào thi đua ngày càng đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có những bước tiến vượt bật, việc giải quyết các hồ sơ đất đai tồn đọng đối với các cơ sở tôn giáo và giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được giải quyết cơ bản ổn thỏa;… Báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai thực hiện Công tác CCHC và Công tác Nội vụ trong năm vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định.

           Tại Hội nghị này đã có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn đối với nội dung các Báo cáo, bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được trong công tác Nội vụ và công tác CCHC; bên cạnh việc đồng tình với những hạn chế, tồn tại được nêu trong các Báo cáo, các ý kiến tham luận cũng thẳng thắn nêu ra những khó khăn, hạn chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời phân tích cụ thể những nguyên nhân và nêu lên những kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế.

            Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch UBND huyện khẳng định, nhiệm vụ đối với công tác CCHC và công tác Nội vụ trong năm 2018 là hết sức nặng nề và quan trọng. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt các công việc sau:

- Thứ nhất, tiếp tục tổ chức, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII).

- Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các đơn vị trên địa bàn huyện và triển khai nghiêm túc Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2015-2021.

- Thứ ba, tổ chức tốt việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Giáo dục.

- Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020, trong đó cần tập trung: Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện; triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, thị trấn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đảm bảo giải quyết công việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của công tác CCHC trong năm 2017 để cải thiện vị thứ xếp hạng chỉ số CCHC cấp huyện trong năm 2018.

- Thứ năm, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo tinh thần Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thứ sáu, thực hiện tốt công tác tổ chức, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cụ thể trên từng lĩnh vực nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện.

- Thứ bảy, triển khai Đề án sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Thứ tám, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với công tác Thanh niên và công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.464.194
Truy câp hiện tại 44