Tìm kiếm tin tức
UBND huyện Quảng Điền hướng dẫn triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Ngày cập nhật 01/12/2017

Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định, UBND huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 như sau:

1. Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

2. Tài sản, thu nhập phải kê khai

Tài sản, thu nhập phải kê khai được quy định tại Điều 8, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

3. Trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 5, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

4. Giải trình nguồn gốc tài sản biến động

Người có nghĩa vụ kê khai tự giải trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, kịp thời của những thông tin về nguồn gốc tài sản biến động (tăng hoặc giảm) theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

5. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (yêu cầu các đơn vị cần lưu ý về trình tự, thủ tục và địa điểm niêm yết Bản kê khai).

6. Hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng. Việc xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

7. Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị

- Các cơ quan, đơn vị triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của đơn vị và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý (theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).

- Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy, ngoài báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của Ban theo nội dung và biểu mẫu như trên; tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai đối với Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, ngoài báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị theo nội dung và biểu mẫu như trên, tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả xác minh, kết luận, công khai bản kết luận đối với Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Đề nghị Phòng Nội vụ, ngoài việc báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của Phòng theo nội dung và biểu mẫu như trên; tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai đang công tác các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.494.327
Truy câp hiện tại 61