Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
Ngày cập nhật 28/11/2016

Ngày 21/11/2106, UBND huyện đã ban hành Công văn số 909/UBND về việc hướng dẫn triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Theo đó, UBND huyện triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 như sau:

1. Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Điều 1, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

2. Tài sản, thu nhập phải kê khai

Tài sản, thu nhập phải kê khai được quy định tại Điều 8, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

3.  Trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định 78/2013/NĐ-CP và Điều 5, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

4. Giải trình nguồn gốc tài sản biến động

Người có nghĩa vụ kê khai tự giải trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, kịp thời của những thông tin về nguồn gốc tài sản biến động (tăng hoặc giảm) theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

5. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

6. Hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thực hiện việc xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng. Việc xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 27, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

Các báo cáo gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) chậm nhất đến hết ngày 15/3/2017 để Thanh tra huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.513.450
Truy câp hiện tại 24