Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 6 năm 2024
Ngày cập nhật 01/07/2024

Qua thống kê, rà soát, Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 6 năm 2024, các hồ sơ đã trễ hạn, sắp đến hạn nhưng chưa hoàn thiện và bàn giao kết quả đến Trung tâm Hành chính công huyện, cụ thể như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, kết quả giả quyết hồ sơ

Thống kê từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024, Trung tâm Hành chính công huyện (Trung tâm) đã tiếp nhận 789 hồ sơ, hình thức tiếp nhận cụ thể như sau:

- Truyền thống: 331 hồ sơ (chiếm 41,94);

- Trực tuyến: 458 hồ sơ (đạt 58,06 %);

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết  573 hồ sơ (trong đó: giải quyết đúng hẹn, trước hẹn 567 hồ sơ, trễ hẹn 06 hồ sơ).

-  Tổng số hồ sơ đang giải quyết 216 (trong đó: đang giải quyết trong hạn 211 hồ sơ, quá hạn đang giải quyết 05 hồ sơ).

(Đính kèm phụ lục 01)

2. Hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (đã quá thời gian hẹn trả):

- Yêu cầu bổ sung 01 lần: 10 hồ sơ, trong đó:

- Lĩnh vực đất đai yêu cầu bổ sung 10 hồ sơ.

(Đính kèm phụ lục 02)

3. Hồ sơ chuyển xác minh (đã quá thời gian hẹn trả):

Lĩnh vực đất đai yêu cầu xác minh 05 hồ sơ (đính kèm phụ lục 03).

4. Hồ sơ trả Không hợp lệ

Thống kê từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024: 15 hồ sơ

5. Hồ sơ Trung tâm HCC nhận được phản ánh, kiến nghị:

Trung tâm HCC nhận chưa nhận được kiến nghị phản ảnh của tổ chức/công dân kiến nghị, phản ảnh những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

 

 

Phụ lục 01

Tình hình tiếp nhận, kết quả giả quyết hồ sơ

(Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

 

Tổng cộng

789

216

211

5

573

567

6

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

7

0

0

0

7

7

0

2

Bảo trợ xã hội

1

1

0

1

0

0

0

3

Chứng thực

2

0

0

0

2

2

0

4

Đất đai

435

198

195

3

237

237

0

5

Giao dịch bảo đảm

194

0

0

0

194

194

0

6

Hộ tịch

35

2

2

0

33

27

6

7

Hoạt động xây dựng

9

4

4

0

5

5

0

8

Kinh doanh Khí

1

0

0

0

1

1

0

9

Lĩnh vực giáo dục trung học

2

1

0

1

1

1

0

10

Người có công

1

0

0

0

1

1

0

11

Quản lý tài sản công

2

0

0

0

2

2

0

12

Quy hoạch

8

3

3

0

5

5

0

13

Tài chính đầu tư

3

3

3

0

0

0

0

14

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

59

0

0

0

59

59

0

15

Thi đua - Khen thưởng

3

0

0

0

3

3

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

27

4

4

0

23

23

0

Phụ lục 02

Danh sách hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đã qua hạn ngày hẹn trả

(Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

STT

Số phiếu

Ngày nhận
Hẹn trả

Tên hồ sơ thủ tục

Tổ chức/ công dân

Trạng thái
Đang thực hiện

1

24.03642

13/06/2024
27/06/2024

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp đổi + đính chính địa chỉ thường trú)

TRẦN THỊ THU HẰNG

Chờ bổ sung
Nguyễn Thị Tố Như

2

24.03581

11/06/2024
28/06/2024

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 19/06/2024)

PHAN THỊ HÒA

Chờ bổ sung
Nguyễn Thị Tố Như

3

24.03551

10/06/2024
27/06/2024

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (thửa đất số 371), hẹn thuế: 18/06/2024

NGUYỄN BÌNH

Chờ bổ sung
Nguyễn Thị Tố Như

4

24.03546

10/06/2024
28/06/2024

Đăng ký biến động nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 18/06/2024)

BÙI THẾ PHƯƠNG

Chờ bổ sung
Nguyễn Thị Tố Như

5

24.03414

03/06/2024
25/06/2024

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp đổi , nhận thừa kế)

NGÔ CÔNG QUYỀN

Chờ bổ sung
Nguyễn Thị Tố Như

6

24.03398

03/06/2024
17/06/2024

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

HUỲNH MỪNG

Chờ bổ sung
Phan Thị Thanh Nhàn

7

24.03296

29/05/2024
17/06/2024

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc, cấp đổi (hẹn thuế: 06/06/2024)

NGUYỄN VINH

Chờ bổ sung
Lê Thị Mỹ Linh

8

24.03290

28/05/2024
17/06/2024

Đăng ký biến động nhận thừa kế đại diện, cấp đổi (hẹn thuế: 06/6/2024)

Võ Thiện

Chờ bổ sung
Mai Trường Khánh

9

24.03238

27/05/2024
28/06/2024

Đăng ký biến động nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 05/6/2024)

Nguyễn Thanh Xuân

Chờ bổ sung
Mai Trường Khánh

10

24.03118

22/05/2024
06/06/2024

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

TRẦN ĐÌNH KIẾN QUỐC

Chờ bổ sung
Phan Thị Thanh Nhàn

Phụ lục 03

Danh sách hồ sơ yêu xác minh hồ sơ

(Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

STT

Số phiếu

Ngày nhận
Hẹn trả

Tên hồ sơ thủ tục

Tổ chức/ công dân

Trạng thái
Đang thực hiện

1

24.03671

14/06/2024
03/07/2024

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 24/6/2024)

VĂN SINH

Chờ xác minh
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

2

24.03635

13/06/2024
11/07/2024

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

HỒ BÌNH

Chờ xác minh
Hồ Thị Tố Loan

3

24.03537

07/06/2024
27/06/2024

Đăng ký biến động nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 18/06/2024)

HỒ VĂN ÁNH

Chờ xác minh
Mai Trường Khánh

4

24.03420

03/06/2024
18/06/2024

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

PHAN SIÊU

Chờ xác minh
Lê Thị Mỹ Linh

5

24.03156

23/05/2024
12/06/2024

Đăng ký biến động nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 03/6/2024) - thửa 1018

TRẦN THỊ DIỄM BÍCH

Chờ xác minh
Lê Thị Mỹ Linh

 


 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.619.851
Truy câp hiện tại 8.382