Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 16/08/2022

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022 cụ thể như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

Để kịp thời triển khai việc rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 11/01/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2021. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai rà soát TTHC theo Kế hoạch đề ra.

II. Kết quả rà soát, đơn giản hóa

1. Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn

a) Nội dung đơn giản hóa

- Kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc. Lý do: Trung tâm Hành chính công huyện nhận hồ sơ chuyển về Phòng Nội vụ trong ngày làm việc. Chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Phòng xem xét tham mưu dự thảo văn bản trong 18 ngày làm việc, Văn phòng HĐND và UBND huyện thẩm định thể thức trong 0,5 ngày làm việc, lãnh đạo UBND huyện ký văn bản trong 0,5 ngày làm việc, gửi kết quả về Văn thư trong 0,5 ngày làm việc, Trung tâm hành chính công trả hồ sơ cho người dân trong 0,5 ngày làm việc. Do đó thời gian giải quyết TTHC này là 20 ngày làm việc là phù hợp.

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội như sau: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn hai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa

+ Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC;

+ Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 33,33%.

2. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn

a) Nội dung đơn giản hóa

- Kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc. Lý do: Trung tâm Hành chính công huyện nhận hồ sơ chuyển về Phòng Nội vụ trong ngày làm việc. Chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Phòng xem xét tham mưu dự thảo văn bản trong 18 ngày làm việc, Văn phòng HĐND và UBND huyện thẩm định thể thức trong 0,5 ngày làm việc, lãnh đạo UBND huyện ký văn bản trong 0,5 ngày làm việc, gửi kết quả về Văn thư trong 0,5 ngày làm việc, Trung tâm hành chính công trả hồ sơ cho người dân trong 0,5 ngày làm việc. Do đó thời gian giải quyết TTHC này là 20 ngày làm việc là phù hợp.

- Kiến nghị bỏ nội dung thành phần hồ sơ về sơ yếu lý lịch của người đứng đầu ban vận động thành lập hội. Lý do: Đối với người đứng đầu ban vận động thành lập hội chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp đã đủ chứng minh cá nhân có hay không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định.

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi Khoản 4, Điều 1, Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội như sau: “b) Trong thời hạn hai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP xem xét, quyết định cho phép việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;”

- Sửa đổi điểm 3, Khoản 4, Điều 1, Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về hồ sơ chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, như sau: “e) Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính);”

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa

+ Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC;

+ Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 33,33%.

+ Đơn giản hóa TTHC.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.713.517
Truy câp hiện tại 7.912