Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 12/01/2022

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, đồng chí Lê Ngọc Bảo-Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, theo đó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện triển khai thực hiện với các nội dung sau:

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Rà soát các thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, hoặc để cắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội...

2. Yêu cầu

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện hành.

- Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan (sản phẩm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính) phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng mục tiêu nêu trên.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

a) Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp; Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế để đề xuất đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC (Phụ lục danh mục ban hành kèm theo).

b) Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì các đơn vị, địa phương chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

c) Ngoài các đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát TTHC nêu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tự xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát theo kế hoạch của từng đơn vị.

2. Cách thức thực hiện rà soát

a) Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá đơn giản hóa dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Điều 25, 26, 27 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Tổng hợp kết quả đánh giá gồm: (1) Nội dung, phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; (2) Lý do; (3) Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; (4) Kiến nghị thực thi.

Việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện bằng cách chia nhỏ quy trình thực hiện TTHC để ước tính chi phí phải bỏ ra của đối tượng thực hiện như: chi phí chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn chỉnh các yêu cầu, điều kiện, các khoản phí, lệ phí… thực hiện ước tính chi phí tuân thủ TTHC cho cả chi phí hiện tại và chi phí sau đơn giản hóa để so sánh lợi ích chi phí tuân thủ của việc đơn giản hóa TTHC (việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC và hướng dẫn tính chi phí tuân thủ TTHC tại Phụ lục X, ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TTVPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ). Gửi kết quả rà soát, đánh giá (có kèm theo biểu mẫu rà soát, đánh giá; hoặc sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát, đánh giá (đối với trường hợp rà 3 soát nhóm TTHC) về Văn phòng HĐND và UBND huyện để xem xét, đánh giá; hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

b) Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận, đánh giá chất lượng. Trong trường hợp cần thiết, có thể tiến hành lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân liên quan khác để thu thập thêm thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá.

3. Sản phẩm

a) Báo cáo kết quả rà soát kèm Biểu mẫu rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn.

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC của UBND tỉnh năm 2022.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch này, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đáp ứng được mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá TTHC và các quy định có liên quan. Chọn lựa và xây dựng Danh mục TTHC cụ thể cần rà soát (có thể lựa chọn Danh mục TTHC khác, ngoài Danh mục đã nêu trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này); gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để theo dõi, tổng hợp trước ngày 20/01/2022.

b) Gửi văn cáo kết quả rà soát về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 30/6/2022 để thẩm định, kiểm tra chất lượng.

2. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND và UBND huyện

a) Hướng dẫn phương pháp, cách thức rà soát; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn;

b) Kiểm tra chất lượng, kết quả rà soát của các đơn vị; Trường hợp kết quả rà soát chưa đạt yêu cầu, Văn phòng HĐND và UBND huyện không tiếp nhận, trả lại và đề nghị đơn vị rà soát bổ sung để đạt mục tiêu đặt ra; đồng thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND huyện phê bình các cơ quan không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

c) Phân tích kết quả rà soát của các đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trình Chủ tịch UBND huyện.

d) Theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất Chủ tịch UBND huyện kịp thời chỉ đạo giải quyết.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong nguồn ngân sách đã được UBND huyện phê duyệt đối với các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2022. Mức chi cho hoạt động rà soát TTHC được áp dụng theo các nội dung chi tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh.

 

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

                                                                                                        STT

Tên/nhóm TTHC (Mã số TTHC)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện rà soát

Thời gian hoàn thành

Định hướng, phương án đơn giản hóa

Căn cứ pháp lý

Chủ trì

Phối hợp

  1.  

Thủ tục thành lập hội cấp huyện (1.003827)

Tổ chức phi chính phủ

Phòng Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Trước ngày 30/6/2022

- Bỏ nội dung thành phần hồ sơ: Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

- Lý do: Chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp.

Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ

  1.  

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội (1.003783)

 

Tổ chức phi chính phủ

Phòng Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Trước ngày 30/6/2022

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ

  1.  

Nhóm TTHC trong lĩnh vực Đất đai

Đất đai

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Các cơ quan liên quan

Trước ngày 30/6/2022

Tùy theo từng TTHC cụ thể

 

  1.  

Các TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

UBND cấp xã

 

Trước ngày 30/6/2022

Tùy theo từng TTHC cụ thể

 

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.584.200
Truy câp hiện tại 4.565