Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 2 năm 2022
Ngày cập nhật 22/11/2022

Sáng ngày 22/11/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng -An ninh huyện Quảng Điền tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 2 năm 2022. 

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 22/11 đến ngày 25/112022, 60 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Một số nội dung cơ bản về Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung về Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.
 
Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn huyện nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Ban tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.423.539
Truy câp hiện tại 2.103