Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đối với tín dụng chính sách
Ngày cập nhật 27/06/2024

Trong thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam nói chung, huyện Quảng Điền nói riêng góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 

Huyện Quảng Điền có 26.228 hộ dân sinh sống ở 11 xã, thị trấn. Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 445 hộ nghèo, tỷ lệ 1,7%; 754 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,88%. Để thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 06-CV/HU ngày 03/6/2015 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời Huyện uỷ, UBND huyện đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản liên quan của Chính phủ, của tỉnh tới 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Hiệu quả từ vốn vay giải quyết việc làm.

Mô hình ứng dụng công  nghệ cao.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao. Đến nay, nguồn vốn của 11 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện đạt hơn 1.354,4 tỷ đồng, với trên 42 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 1.101 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 5.260 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 453 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vayvốn đi học, tạo việc làm cho 4.530 lao động, giúp cho 17 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho 5.676 hộ gia đình được vay vốn xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch vệ sinh môi trường chuẩn đạt chuẩn quốc gia, 60 người thu nhập thấp được vay vốn xây dựng mới nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đến 30/4/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 450 tỷ đồng, tăng 270,5 tỷ đồng so năm 2014, với 10.160 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân một hộ dư nợ đạt 44,3 triệu đồng, tăng 27,2 triệu đồng so năm 2014; người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 8,91% (năm 2014) xuống còn 1,7% (năm 2023), giảm 7,21%; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 9,34% (năm 2014) xuống còn 2,88% (năm 2023), giảm 6,46%.

          Điểm đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW ngày 20/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đó là Chủ tịch cấp xã, thị trấn tham gia Ban đại diện HĐQT cấp huyện, hoạt động của Ban đại diện được bao quát và sâu sát cơ sở hơn từ khâu quản trị, giám sát xã hội đến việc kiểm tra thường xuyên hộ vay; Mặt trận Tổ quốc việt Nam, các tổ chức Chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân. Chính quyền các xã, thị trấn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc để NHCSXH huyện thực hiện Điểm giao dịch xã và người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi được thuận lợi nhất không phải đi lại nhiều lần, được hướng dẫn làm hồ sơ tại nhà, nhận tiền vay tại xã.

Hàng năm, PGD NHCSXH Quảng Điền đã chủ động tham mưu UBND huyện cân đối, rà soát và chuyển nguồn vốn uỷ thác qua NHCSXH huyện để thực hiện cho vay giải quyết việc làm, nâng tổng nguồn vốn ủy thác của huyện đến nay đạt 450 tỷ đồng, tăng 270,5 tỷ đồng so với thời điểm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW. Điều này không chỉ cho thấy sự quan tâm, mà còn thể hiện sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện NHCSXH huyện ngày càng hoạt động hiệu quả, không xảy ra tiêu cực; đồng thời góp phần ngăn chặn đẩy lùi tín đụng đen, đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

          Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay: “Chỉ thị số 40-CT/TW được triển khai mang đến “luồng sinh khí mới”, thúc đẩy mạnh mẽ tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự chủ động trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả, đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững cả về quy mô và chất lượng. Đây cũng là minh chứng khẳng định chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội đã đề ra tại Chỉ thị số 40-CT/TW là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện”.
          Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Quảng Điền tiếp tục tạo mọi điều kiện để ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, các điểm giao dịch; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của địa phương.            

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.532
Truy câp hiện tại 8.748