Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng năm 2022.
Ngày cập nhật 21/03/2022

Ngày 14/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 2022). Cụ thể:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, phát sinh sau ngày 31/5/2017 (giai đoạn 3); Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông báo số 119/TB-STC ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trên cơ sở kết quả rà soát của các ngành, các địa phương, UBND huyện đã phê duyệt danh sách các hộ  gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 2022), với tổng số hộ được hỗ trợ là: 55 hộ, trong đó: số hộ xây mới: 07 hộ; số hộ sửa chữa: 48 hộ, với tổng số kinh phí 1.240.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành liên quan và các hộ hưởng lợi khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.430.112
Truy câp hiện tại 87