Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện
Ngày cập nhật 20/05/2013

Quyết định Về việc ban hành Bộ tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1560/QĐ-UBND        Quảng Điền, ngày 25 tháng 4 năm 2013

 

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 2.968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1.875/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 07 huyện”;

Căn cứ Quyết định số 1.758/QĐ-UBND ngày 02/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND các huyện và thị xã Hương Trà;

Căn cứ Quyết định số 359A/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân huyện (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                      CHỦ TỊCH
-Như điều 3;
-Văn phòng UBND tỉnh;                                      (Đã ký)

-Sở Khoa học và Công nghệ;

-Lãnh đạo VP-CV;

-Lưu VT.                                                  Hồ Quang Minh

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.654.333
Truy câp hiện tại 2.140