Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/05/2023

Ngày 25/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, một số chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2025 là: Đối với Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu 50% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số. 50% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số.

Đối với Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, phấn đấu đạt 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số. 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới.

Đối với Hạ tầng, nền tảng và học liệu số, ứng dụng nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025. Phấn đấu 50% trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia…

Một số chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2030, đối với nội dung Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu đạt 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số. 100% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số. Đối với nội dung Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, phấn đấu 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số. Đối với nội dung Hạ tầng, nền tảng và học liệu số, phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia…

Để đạt được những chỉ số nói trên, Kế hoạch đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số. Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học. Chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường. Huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế. Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.518.713
Truy câp hiện tại 32.625