Kho Bạc huyện Quảng Điền
     Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo số 4740/TB-KBNN ngày 16/9/2021 về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.  
Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản...
Xem tin theo ngày