Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Ngày cập nhật 28/10/2020

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày