Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp lần thứ 08, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 10/07/2024

TÀI LIỆU KỲ HỌP LẦN THỨ 08, HĐND HUYỆN KHÓA XI

I. Tài liệu HĐND huyện

STT

Trích yếu

Tải về

1

Chương trình kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XI

2

Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

3

Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp thứ 08 - HĐND huyện

4

Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025

 

5

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND (theo Điều 7, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

II. Báo cáo thẩm tra của 02 Ban

STT

Trích yếu

Tải về

1

Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2023

2

Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025

3

Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và những kiến nghị, đề xuất của Ban 

4

Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch về kế hoạch đầu tư công năm 2024

5

Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành trên lĩnh vực pháp chế, tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và những kiến nghị, đề xuất của Ban

6

Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Điền

III. Tài liệu UBND huyện

STT

Trích yếu

Tải về

1

Tờ trình xin ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

2

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2023; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

(Có phụ lục 1- 12 đính kèm)

3

Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 

(Có Phụ lục đính kèm)

4

Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024.

(Có Phụ lục đính kèm)

5

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Điền

6

Báo cáo về hoạt động thanh tra Nhà nước, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

7

Báo cáo về công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

8

Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

9

Báo cáo về kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp thứ 7-HĐND huyện, khóa XI

10

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 05 và lần thứ 06, HĐND huyện khóa XI

11

Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 

(Có Phụ lục đính kèm)

            IV.Tài liệu các cơ, quan, đơn vị khác

STT

Trích yếu

Tải về

1

Báo cáo về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

2

Báo cáo về công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

3

Báo cáo về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

4

Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và những kiến nghị, đề xuất của Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện.

V. Dự thảo các Nghị quyết

STT

Trích yếu

Tải về

1

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024

2

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2023

3

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025

4

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

5

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024

6

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025.

7

Nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Điền

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.619.345
Truy câp hiện tại 8.119