Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 25/12/2023

Để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và các năm tiếp theo, ngày 21/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND, theo đó yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương và Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên đổi mới phương thức làm việc, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền số; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

Phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức vi phạm. 

Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các huyện, thị xã, thành phố Huế và các xã, phường, thị trấn.

Định kỳ xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chính quyền số tại đơn vị, địa phương từng năm hoặc trong từng giai đoạn đảm bảo tính kịp thời, khả thi; giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, bộ phận theo từng đầu việc, sản phẩm cụ thể, tránh tình trạng đùn đẩy, giao khoán hoặc phân công chung chung; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ với cấp có thẩm quyền để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ nói chung và nhiệm vụ cải cách hành chính nói riêng để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, điều chuyển những cán bộ, công chức, viên chức hạn chế năng lực hoặc vi phạm, nhũng nhiễu gây khó khăn, ách tắc trong hoạt động cải cách hành chính của địa phương.

Ưu tiên bố trí trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Thông tin và Truyền thông

Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền số của tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích và sử dụng ứng dụng Hue-S kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp và duy trì, quản lý các hệ thống thông tin dùng chung và hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo kết nối, tích hợp đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp bảo đảm duy nhất một địa chỉ trên Internet, tích hợp với các hệ thống thông tin của các sở, ngành, địa phương, bảo đảm mọi ý kiến của người dân, doanh nghiệp được gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường mạng.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, công nghệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến góp phần vào chuyển đổi số trong dịch vụ công.

Văn phòng UBND tỉnh

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm những loại giấy tờ không cần thiết, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; gắn công tác số hoá hồ sơ thủ tục hành chính với việc tái sử dụng các thành phần hồ sơ đã được số hoá khi giải quyết các giao dịch hành chính từ lần thứ hai trở đi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tham mưu UBND tỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần đảm bảo theo quy định.

Phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng; triển khai thí điểm mô hình thu phí, lệ phí trực tiếp, trực tuyến tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện

 
 
 
 
 
 

 

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 6.755